LA CÈDULA D´HABITABILITAT DELS HABITATGES I LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS

Novembre 2012

Circular Informativa

LA CÈDULA D´HABITABILITAT DELS HABITATGES I LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS

La cèdula d´habitabilitat és el document que acredita que un habitatge, nou o usat, és apte per a residència de les persones i compleix les condicions tècniques d’habitabilitat.

De conformitat amb el Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, tots els habitatges han de disposar de cèdula d’habitabilitat, i és necessària per a qualsevol transmissió d’habitatge ja sigui venda, lloguer o cessió d’ús. També ens exigiran disposar de la cèdula d’habitabilitat vigent les empreses subministradores d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i altres quan vulguem contractar els seus serveis.

Hem de tenir en compte que la cèdula d´ habitabilitat té una vigència de 25 anys per als habitatges de nova construcció i de 15 anys per a les cèdules de segones ocupacions i de primera ocupació de rehabilitació. Convé per tant, revisar la data d’atorgament de la cèdula i procedir en el seu cas a la seva renovació.

D’altra banda, la inspecció tècnica dels edificis és un sistema de control periòdic on s’avalua i es qualifica l’estat de conservació i manteniment per garantir els nivells de qualitat exigibles als edificis d’habitatges.

D’acord amb el que preveu el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, la inspecció és obligatòria per als edificis plurifamiliars d’habitatges i segons llur antiguitat. L’informe de la inspecció tècnica emès pel tècnic competent encarregat de la inspecció descriurà l’estat actual de l’edifici, les deficiències detectades, els terminis per esmenar-les i la qualificació de l’estat general de l’edifici.

El certificat d’aptitud és el document que en el seu moment emetrà l’administració sobre la base de l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges presentat, en virtut del qual es qualificarà la idoneïtat de l’edifici per a l’ús d’habitatge.

Els terminis màxims previstos en el mencionat Decret per demanar el certificat d’aptitud de l’edifici son els següents:

Antiguitat de l’edifici     Termini màxim per passar la inspecció

Anteriors a 1930               Fins al 31 de desembre de 2012

Entre 1931 i 1950             Fins al 31 de desembre de 2013

Entre 1951 i 1960             Fins al 31 de desembre de 2014

Entre 1961 i 1970             Fins al 31 de desembre de 2015

A partir de 1971               Fins al 31 de desembre de  l’any en

què  l’edifici  assoleixi  els  45  anys

d’antiguitat

D’acord amb el text legal, hem de tenir present que en els actes i contractes de transmissió d’habitatges Inter vivos, les persones transmitents hauran de lliurar a les persones adquirents, en el cas que l’edifici hagi estat obligat a passar la inspecció tècnica, una còpia degudament autenticada del certificat d’aptitud.

El nostre despatx es posa a la vostra disposició oferint els serveis per a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat així com per l’obtenció del certificat d’aptitud corresponent a la inspecció tècnica dels edificis.

El cost de la gestió dels mencionats serveis per a immobles situats a Sabadell, incloent taxes i honoraris professionals d’arquitecte son els següents:

Cèdula Habitabilitat: 140 € (I.V.A. no inclòs)

Inspecció tècnica per edificis de fins a 3 entitats: 300 € (I.V.A. no inclòs).

Aquest import es veurà incrementat en 25 € (I.V.A. no inclòs) per cada entitat   addicional de que disposi l’edifici.

Atentament,

MARIMON ASSESSORS, S.L.

Departament jurídic

Anuncis