ACCIONS PER REBAIXAR LA LIQUIDACIÓ DEL IRPF — ACCIONES PARA REBAJAR LA LIQUIDACIÓN DEL IRPF

Benvolguts senyor/s,

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2012, ens permetem recordar-Li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF: 

Aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: 10.000 € anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici, si té fins a 50 anys. El límit dels contribuents majors de 50 anys és de 12.500 € o el 50 %.

Si és propietari i té previst llogar un pis, recordi que si s’utilitza com a habitatge, i no com a oficina, tindrà dret a una reducciódel rendiment net obtingutdel 60%.La reduccióes del100%, quan l’arrendatari té entre 18 i 30 anys i uns rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques en el període impositiu superiors al IPREM. No obstant, pels contractes celebrats abans del 01-01-2011 es conserva el dret a la reducció del 100% fins als 35 anys d’edat.

Aportacions a un compte estalvi – empresa, en el cas que tingui previst muntar un negoci abans de 4 anys (Societat Nova Empresa), podent deduir el 15% de les aportacions, amb el límit de 9.000 € anuals.

– Si ha comprat el seu habitatge amb diners deixats per un familiar, i vol aprofitar la deducció per habitatge, no oblidi documentar l’operació, per exemple amb un contracte privat i l’autoliquidació per l’Impost sobre Transmissions que està exempt de pagament

– A partir del 1 de gener de 2013 desapareix la deducció per obres de millora (eficiència energètica, protecció del medi ambient, substitució de les instal·lacions de subministrament, entre d’altres) fetes a qualsevol habitatge de la seva propietat, que es poden aplicar els contribuents amb base imposable inferior a 71.007,20 € anuals.

 –L’Amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual, és deduïble amb limitacions si es té dret a la deducció per inversió en habitatge habitual.

 – Si té pensat adquirir o construir el seu habitatge, els recordem que, amb efectes des de   l’01-01-2013, està prevista la supressió de la deducció per inversió en habitatge habitual,establint un règim transitori que donarà lloc a la deducció en anys posteriors als contribuents que hagin adquirit o satisfet quantitats per a la seva construcció amb anterioritat a la data esmentada. Aquesta supressió encara està pendent de la seva aprovació definitiva.

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx.

Atentament,

Distinguidos señores,

Ante la proximidad del cierre del ejercicio fiscal de 2012 nos permitimos recordarles algunas de las acciones que puede realizar para rebajar su liquidación del IRPF:

Aportaciones a los planes de pensiones, a los planes de previsión social empresarial, a los planes de previsión asegurados, a las mutualidades de previsión social y, a las primas satisfechas a seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o gran dependencia, con el límite máximo conjunto deducible de la menor de las siguientes cantidades: 10.000 € anuales o el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio, si tiene hasta 50 años. El límite para contribuyentes mayores de 50 años es de 12.500 € o el 50%.

Si es propietario y tiene previsto alquilar un piso, recuerde que si se utiliza como vivienda, y no como oficina, tendrá derecho a una reducción del rendimiento neto obtenido del 60%. La reducción es del 100% cuando el arrendatario tiene una edad comprendida entre 18 y 30 años y unos rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas en el período impositivo superiores al IPREM. No obstante para los contratos celebrados antes del 01-01-2011 se conservará el derecho a la reducción del 100% hasta los 35 años de edad.

Aportaciones auna cuenta ahorro – empresa, en el caso que tenga previsto montar un negocio antes de 4 años (Sociedad Nueva Empresa), pudiendo deducir el 15% de las aportaciones, con el límite de 9.000 € anuales.

Si ha comprado su vivienda con dinero prestado por un familiar, y quiere aprovechar la deducción por vivienda, no olvide documentar la operación, por ejemplo con un contrato privado y la autoliquidación por el Impuesto sobre Transmisiones que está exento de pago.

A partir del 01-01-2013 desaparece la deducción por obras de mejora (eficiencia energética, protección del medio ambiente, sustitución de instalaciones de suministros, entre otras)  realizadas en cualquier vivienda de su propiedad, que se pueden aplicar los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 71.007,20 euros anuales.

La amortización anticipada de la hipoteca o préstamo destinado a la adquisición de la vivienda habitual también es deducible con limitaciones si se tiene derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual.

Si tienen pensado adquirir o construir su vivienda, les recordamos que, con efectos desde 1 de enero de 2013, está prevista la supresión de la deducción por inversión en vivienda habitual,estableciendo un régimen transitorio que dará derecho a la deducción en ejercicios futuros a los contribuyentes que hubieran adquirido o satisfecho cantidades para su construcción con anterioridad a esta fecha. Esta supresión está pendiente, a día de hoy, de su aprobación definitiva y publicación.

Para cualquier duda o aclaración pueden contactar con nuestro despacho.

Atentamente,

Anuncis