OBLIGACIÓ DE FACTURAR

OBLIGACIÓ DE FACTURAR

L’obligació de facturar dels empresaris i professionals es recull en l’article 29.2.e) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE de 18.12.2003), en l’article 164, apartat U, número 3r de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (BOE de 29.12.1992) i, en l’ article 2.1 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per l’article primer del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE de 01.12.2012).

Els empresaris i els professionals estan obligats a expedir factura i còpia d’aquesta per les entregues de béns i prestacions de serveis que realitzin en exercici de la seva activitat i a conservar-ne còpia. També han d’expedir factura en els supòsits de pagaments anticipats, excepte en les entregues intracomunitàries de béns exemptes.

En tot cas, els empresaris i els professionals estan obligats a emetre una factura en els supòsits següents:

 1. Quan el destinatari sigui un empresari o professional i actuï com a tal.
 2. Quan el destinatari de l’obligació així ho exigeixi per a l’exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària.
 3. Exportacions de béns exemptes d’IVA (llevat de les realitzades en botigues lliures d’impostos).
 4. Entregues intracomunitàries de béns exemptes d’IVA.
 5. Quan el destinatari sigui una administració pública o una persona jurídica que no actuï com a empresari o professional.
 6. Determinats lliuraments de béns objecte d’instal·lació o muntatge abans de la seva posada a disposició, quan aquesta s’ultimi al territori d’aplicació de l’impost.
 7. Vendes a distància i lliuraments de béns objecte d’Impostos Especials, quan s’entenguin realitzats al territori d’aplicació de l’impost.

En els supòsits d’inversió del subjecte passiu, quan qui realitzi l’operació sigui un empresari o professional no establert en la Comunitat, el destinatari haurà de conservar el justificant comptable de l’operació; si l’operació es realitza per un subjecte passiu establert a la Comunitat, el destinatari ha d’estar en possessió de la factura original expedida pel proveïdor, que ha de contenir els requisits recollits en l’article 226 de la Directiva 2006/112/CE, del Consell, de 28 de novembre de 2006 (Directiva IVA).

Conforme a l’article 2.4 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, tindrà la consideració de justificant comptable qualsevol document que serveixi de suport a l’anotació comptable de l’operació quan qui la realitzi sigui un empresari o professional no establert en la Comunitat.

Excepcions a l’obligació de facturar

Existeixen determinades excepcions a l’obligació de facturar per les següents operacions:

 1. Les operacions exemptes de l’impost sobre el valor afegit en virtut del que estableix l’article 20 de la seva Llei reguladora (Llei 37/1992, de 28 de desembre), a excepció de les operacions relacionades amb els serveis sanitaris i d’hospitalització, les entregues de béns immobles i les entregues de béns exemptes per no haver-se pogut deduir l’IVA suportat.
 2. Les realitzades per empresaris o professionals en l’exercici d’activitats a les quals sigui d’aplicació el règim especial del recàrrec d’equivalència. Això no obstant, s’haurà d’expedir factura en tot cas per les entregues d’immobles en què el subjecte passiu hagi renunciat a l’exempció, a què es refereix l’article 154.dos de la Llei de l’impost.
 3. Les realitzades per empresaris o professionals en l’exercici d’activitats per les quals es trobin acollits al règim simplificat de l’impost, llevat que la determinació de les quotes meritades s’efectuï en atenció al volum d’ingressos. No obstant, s’haurà d’expedir factura en tot cas per les transmissions d’actius fixos materials i immaterials a què es refereix l’article 123.u, apartat B), número 3r de la Llei  7/1992 de l’impost sobre el valor afegit.
 4. Aquelles altres en què així ho autoritzi el Departament de Gestió Tributària de l’Agència Tributària en relació amb sectors empresarials o professionals o empreses determinades, amb la finalitat d’evitar pertorbacions en l’exercici de les activitats empresarials o professionals.
 5. Les operacions realitzades per empresaris o professionals en l’exercici de les activitats que es trobin acollides al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, sens perjudici d’haver d’expedir un rebut (“rebut agrícola”), pel reintegrament de les compensacions si, al seu torn, han adquirit els béns o serveis a empresaris o professionals acollits a aquest règim especial.
  En tot cas s’haurà d’expedir factura per les entregues d’immobles a què es refereix l’article 129.u, paràgraf segon, de la Llei 37/1992 de l’impost sobre el valor afegit.
 6. Les operacions financeres i d’assegurances, qualsevol que es la naturalesa del destinatari fins i tot si aquest actua com a empresari o professional, amb l’excepció de les operacions subjectes i no exemptes que es localitzin al Territori d’Aplicació de l’Impost (TAI) o en un altre Estat Membre (EM). 

Tipus de factura

Hi ha només dos tipus de factures (desapareixen els tiquets):
• Factura simplificada (substitueix als tiquets)
• Factura completa

Factura simplificada

Es podrà expedir factura simplificada en els següents supòsits:

• Factures l’import de les quals no superi els 400 euros (IVA inclòs)
• Factures rectificatives.
• Els autoritzats pel Departament de Gestió Tributària.
• Operacions en les quals el Reglament de facturació anterior, aprovat pel RD 1496/2003, permetia l’expedició de tiquets (operacions que no excedeixin de 3.000 euros, IVA inclòs):

– Vendes al detall. Es consideren vendes al detall els lliuraments de béns mobles corporals o semovents en els quals el destinatari de l’operació no actuï com a empresari o professional.
– Vendes o serveis en ambulància.
– Vendes o serveis a domicili del consumidor.
– Transport de persones i els seus equipatges.
– Serveis d’hostaleria i restauració oferts per restaurants, bars i similars, i també el subministrament de menjars i de begudes per consumir al moment.
– Sales de ball i discoteques.
– Serveis telefònics oferts a través de cabines o targetes magnètiques o electròniques recarregables que no permetin la identificació del portador.
– Serveis de perruqueries i instituts de bellesa.
– Ús d’instal·lacions esportives.
– Revelatge de fotografies i serveis oferts per estudis fotogràfics.
– Aparcament de vehicles.
– Serveis de videoclub.
– Tintoreries i bugaderies.
– Autopistes de peatge

No es podrà expedir factura simplificada en les següents operacions:

• Lliuraments intracomunitaris de béns (EIB)
• Vendes a distància.
• Operacions localitzades al Territori d’aplicació de l’Impost (TAI) en les quals el proveïdor o prestador no estigui establert, es produeixi la inversió del subjecte passiu i el destinatari expedeixi la factura per compte del proveïdor o prestador.
• Les operacions no localitzades al Territori d’aplicació de l’Impost (TAI) si el proveïdor o prestador està establert:

– Quan l’operació s’entengui realitzada fora de la Unió Europea (UE).
– Quan l’operació es localitzi en un altre Estat membre (EM), es produeixi la inversió del subjecte passiu (ISP) i el destinatari no expedeixi la factura per compte del proveïdor o prestador.

Per poder deduir l’IVA amb factura simplificada, l’expedidor ha de fer constar necessàriament:

• NIF del destinatari i domicili.
• Quota repercutida, que s’ha de consignar de forma separada.

Factura completa

Fora dels supòsits establerts que permeten l’emissió de factura simplificada, els empresaris o professionals obligats a expedir factura emetran factura competeixi

Contingut de les factures

Factura simplificada:

a) Número i, si s’escau, sèrie.
b) Data d’expedició.
c) Data d’operació si és diferent de la d’expedició.
d) NIF i nom i cognoms, raó o denominació social de l’expedidor.
e) Identificació dels béns entregats o serveis prestats.
f) Tipus impositiu, i opcionalment també l’expressió “IVA inclòs”
g) Contraprestació total.
h) A les factures rectificatives, la referència a la factura rectificada.
i) En el seu cas, si es produeixen les següents circumstàncies:
– En operacions exemptes referència la normativa
– La menció “facturació pel destinatari”
– La menció “inversió del subjecte passiu”
– La menció “Règim Especial d’Agències de viatges”
– La menció “Règim Especial de béns utilitzats”.

El Departament de Gestió Tributària podrà exigir en determinades circumstàncies la inclusió de mencions addicionals que, en cap cas, no podran excedir de les exigides per a la factura completa.

El Departament de Gestió Tributària podrà autoritzar, en determinades circumstàncies, l’expedició de factures simplificades que no incloguin els requisits de les lletres a), c), f), g) o i) citats anteriorment, així com, el NIF i domicili del destinatari i la quota repercutida.

Les esmentades autoritzacions hauran de ser objecte de la publicitat deguda.

Factura completa:

Tota factura i les seves còpies contindran les dades o requisits que se citen a continuació, sense perjudici dels que puguin resultar obligatoris a altres efectes i de la possibilitat d’incloure qualssevol altres mencions:
a) Número i, si s’escau, sèrie. La numeració de les factures dins de cada sèrie serà correlativa.
Serà obligatòria, en tot cas, l’expedició en sèries específiques de les factures següents:
• Les expedides pels destinataris de les operacions o per tercers, per a cada un dels quals haurà d’existir una sèrie diferent.
• Les rectificatives.
• Les que s’expedeixin pels adjudicataris que tinguin la condició d’empresari o professional en els procediments administratius i judicials d’execució forçosa.
b) La data de la seva expedició.
c) Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de l’obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions.
d) Número d’Identificació Fiscal atribuït per l’Administració tributària espanyola o, en el seu cas, per la d’un altre Estat membre de la Unió Europea, amb el qual ha realitzat l’operació l’obligat a expedir la factura.
Així mateix, serà obligatòria la consignació del Número d’Identificació Fiscal del destinatari en els següents casos:
• Que es tracti d’un lliurament intracomunitari de béns exempt.
• Que es tracti d’una operació el destinatari de la qual sigui el subjecte passiu de l’Impost.
• Que es tracti d’operacions que s’entenguin realitzades al territori d’aplicació de l’Impost (TAI), i l’empresari o professional obligat a l’expedició de la factura hagi de considerar-se  establert a l’esmenta’t territori.
e) Domicili, tant de l’obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions.
f) Descripció de les operacions, consignant totes les dades necessàries per a la determinació de la base imposable de l’Impost i el seu import, incloent el preu unitari sense Impost de les esmentades operacions, així com qualsevol descompte o descompte que no estigui inclòs en l’esmentat preu unitari.
g) El tipus impositiu o tipus impositius, en el seu cas, aplicats a les operacions.
h) La quota tributària que, si s’escau, es repercuteixi, que s’haurà de consignar per separat.
i) La data en la qual s’hagin efectuat les operacions que es documenten o en la qual, en el seu cas, s’hagi rebut el pagament anticipat, sempre que es tracti d’una data diferent a la d’expedició de la factura.
j) En el supòsit que l’operació que es documenta en una factura sigui exempta de l’Impost, una referència a les disposicions corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, relativa al sistema comú de l’Impost sobre el Valor Afegit, o als preceptes corresponents de la Llei de l’Impost o indicació que l’operació és exempta.
El disposat en aquesta lletra s’aplicarà així mateix quan es documentin diverses operacions en una única factura i les circumstàncies que s’han assenyalat es refereixin únicament a part d’elles.
k) En els lliuraments de mitjans de transport nous, la data de la seva primera posada en servei i les distàncies recorregudes o hores de navegació o vol realitzades fins al seu lliurament.
l) En cas que sigui l’adquirent o destinatari del lliurament o prestació que expedeixi la factura en lloc del proveïdor o prestador, la menció «facturació pel destinatari».
m) En el cas que el subjecte passiu de l’Impost sigui l’adquirent o el destinatari de l’operació, la menció «inversió del subjecte passiu».
n) En cas d’aplicació del règim especial de les agències de viatges, la menció «règim especial de les agències de viatges».
o) En cas d’aplicació del règim especial dels béns utilitzats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, la menció «règim especial dels béns utilitzats», «règim especial dels objectes d’art» o «règim especial de les antiguitats i objectes de col·lecció».

Terminis d’expedició i enviament de factures; formes de remissió

Terminis d’expedició i enviament de factures

Amb caràcter general:

 • Si el destinatari de l’operació no és empresari ni professional, la factura haurà d’expedir-se i enviar-se en el moment en què es realitzi l’operació.
 • Si el destinatari de l’operació és empresari o professional, la factura s’haurà d’expedir abans del dia 16 del mes següent a aquell en el qual s’hagi produït la meritació de l’Impost corresponent a l’esmentada operació, inclosa les factures recapitulatives. El termini d’enviament és d’un mes a partir de la data de l’expedició.

En els lliuraments intracomunitaris de béns, la factura s’haurà d’expedir abans del dia 16 del mes següent a aquell en el qual s’iniciï l’expedició o el transport dels béns amb destinació a l’adquirent.

Es podran incloure en una sola factura diferents operacions realitzades en diferents dates per a un mateix destinatari, sempre que s’hagin efectuat dins d’un mateix mes natural. En aquest cas:

 • Si el destinatari de l’operació no és empresari ni professional, les factures s’hauran d’expedir com a màxim l’últim dia del mes natural en el qual s’hagin efectuat les operacions que s’hi documentin i enviar en el moment de la seva expedició.
 • Si el destinatari de l’operació és empresari o professional, l’expedició de les factures s’haurà de realitzar abans del dia 16 del mes següent a aquell en el curs del qual s’hagin realitzat les operacions. El termini d’enviament és d’un mes a partir de la data de l’expedició.

Formes de remissió de les factures

Les factures poden ser remesos per qualsevol medi i, en particular, per mitjans electrònics sempre que el destinatari hagi donat el seu consentiment i els mitjans electrònics utilitzats en la transmissió garanteixin l’autenticitat de l’origen i la integritat del seu contingut i la seva llegibilitat, des de la seva data d’expedició i durant tot el període de conservació.

L’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut de la factura, en paper o electrònica, podran garantir-se per qualsevol medi de prova admès en Dret, en particular, per a la facturació electrònica:

– Controls de gestió que permetin crear una pista d’auditoria fiable que estableixi la necessària connexió entre la factura i el lliurament de béns o prestació de serveis que la mateixa documenta.
– Signatura electrònica avançada
– Intercanvi electrònic de dades (EDI)
– Altres mitjans validats amb caràcter previ per l’AEAT

Obligació de conservar les factures

L’article 29.2, lletra e) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix per als empresaris i els professionals l’obligació d’expedir i lliurar factures o documents substitutius i conservar les factures, documents i justificants que tinguin relació amb les seves obligacions tributàries.

L’article 165.U de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor Afegit, estableix que els documents esmentats s’han de conservar durant el termini de prescripció de l’impost.

Així mateix, el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, estableix que s’hauran de conservar amb el seu contingut original, ordenadament i durant el termini que estableix la Llei General Tributària els següents documents:

Factures rebudes.

Còpies o matrius de les factures expedides.

Els justificants comptables en les operacions en les que sigui d’aplicació la inversió del subjecte passiu quan el proveïdor no estigui establert en la Comunitat.

Els rebuts justificatius del reintegrament de la compensació del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, tant l’original d’aquell, per part del seu expedidor, com la còpia, per part del titular de l’explotació.

Els documents acreditatius del pagament de l’impost a la importació.

Aquesta obligació incumbeix així mateix als empresaris o professionals acollits als règims especials de l’Impost sobre el Valor Afegit, així com als qui, sense tenir la condició d’empresaris o professionals, siguin subjectes passius de l’Impost, encara que en aquest cas només arribarà a les factures rebudes i a les còpies o matrius de les factures expedides. Els diferents documents, en paper o format electrònic, s’hauran de conservar per qualsevol medi que permeti garantir a l’obligat a la seva conservació l’autenticitat del seu origen, la integritat del seu contingut i la seva llegibilitat, així com l’accés a ells per part de l’Administració tributària sense demora, tret de causa degudament justificada, podent complir-se aquesta obligació mitjançant la utilització de mitjans electrònics.

Perquè la conservació de les factures per mitjans electrònics en un país tercer amb què no existeixi un instrument jurídic relatiu a l’assistència mútua es consideri vàlida, s’haurà d’haver comunicat amb caràcter previ a l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Factures de rectificació

En quins casos és obligatori expedir-ne?

 1. En els casos en els quals la factura no compleixi algun dels requisits establerts com a obligatoris als articles 6 i 7 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
 2. Quan s’hagin produït les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable de l’IVA establertes en l’article 80 de la Llei 37/1992.
 3. Quan les quotes repercutides de l’IVA s’hagin determinat incorrectament.

Això no obstant, no serà procedent la rectificació de les quotes impositives repercutides:

Quan la rectificació no estigui motivada per les causes que preveu l’article 80 de la Llei 37/1992, impliqui un augment de les quotes repercutides i els destinataris de les operacions no actuïn com a empresaris o professionals de l’impost, excepte en supòsits d’elevació legal dels tipus impositius, en què la rectificació es podrà efectuar en el mes en què tingui lloc l’entrada en vigor dels nous tipus impositius i en el següent.

Quan sigui l’Administració tributària la que posi de manifest, a través de les corresponents liquidacions, quotes impositives meritades i no repercutides superiors a les declarades pel subjecte passiu i la conducta d’aquest sigui constitutiva d’infracció tributària.

Quan s’han d’emetre?

La rectificació s’efectuarà tan aviat com l’obligat a expedir la factura tingui constància de les circumstàncies que obliguen a la seva expedició sempre que no haguessin transcorregut quatre anys a partir del moment en el qual es va meritar l’impost o, en el seu cas, de la data en la qual s’hagin produït les circumstàncies regulades a l’article 80 de la Llei 37/1992, que donen lloc a la modificació de la base imposable de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Quins requisits han de reunir les factures de rectificació?

A totes les factures rectificatives es farà constar la seva condició de rectificativa i la descripció de la causa que motiva la rectificació.

Es faran constar les dades identificatius de la factura rectificada i la rectificació efectuada i hauran de complir els requisits que s’estableixen com a obligatoris amb caràcter general.

Quan les factures rebudes o expedides es refereixin a adquisicions per les quals s’hagin suportat quotes de l’IVA la deducció de les quals estigui sotmesa a un període de regularització, s’hauran de conservar durant el seu corresponent període de regularització i els quatre anys següents.

Els empresaris o professionals que realitzin operacions que tinguin per objecte or d’inversió hauran de conservar les còpies de les factures corresponents a les esmentades operacions durant un període de cinc anys.

Marimon Assessosrs, SL 08 de Gener de 2013

Anuncis