Juny 2013 CIRCULAR INFORMATIVAMODIFICACIÓ DE LA LLEI D´ARRENDAMENTS

Juny 2013

CIRCULAR INFORMATIVA

MODIFICACIÓ DE LA LLEI D´ARRENDAMENTS URBANS

El dia 5 de juny de 2013 s´ha publicat en el Butlletí Oficial de l´Estat la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer de vivendes, entrant en vigor a partir del dia 6 de juny de 2013. Aquesta llei introdueix una serie de modificacions de l´actual Llei d´Arrendaments Urbans de 24 de novembre de 1994, amb l´intenció de flexibilitzar el mercat de lloguer.

El règim jurídic establert en aquesta llei només serà d´aplicació als contractes d´arrendament que es celebrin a partir de la data d´entrada en vigor de la norma, no resultant d´aplicació als contractes que ja s´hagin celebrat amb anterioritat.

Principals novetats:

1.  Prioritat de la voluntat de les parts en el marc de la llei.

En els arrendaments de vivenda es reforça la llibertat de pactes donant prioritat a la voluntad de les parts en el marc de lo establert en el Títol II de la Llei.

2.  Duració del contracte d´arrendament de vivenda.

Es redueixen els terminis legals de duració de l´arrendament, reduint-se de cinc a tres anys la “prórroga obligatoria” del contracte. Agotat aquest període, si ninguna de les parts es pronuncia, s´aplica la “prórroga tàcita automàtica” que és un any més (abans eren tres anys).

3.  Recuperació de la vivenda

Recuperació de l´immoble per part de l´arrendador per destinarlo a vivenda permanent en determinats supòsits una vegada transcorregut el primer any de duració del contracte, avisant a l´arrendatari amb dos mesos d´antelació.

4.   Desistiment del contracte per l´arrendatari

L´arrendatari podrà desistir del contracte d´arrendament una vegada transcorreguts al menys sis mesos, sempre que ho comuniqui a l´arrendador amb una antelació mínima d´un mes. No obstant, les parts podran pactar en el contracte que, pel cas de desistiment, l´arrendatari hagi d´indemnitzar al propietari amb un import equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte que falti per cumplir.

5.   Venda de la vivenda arrendada

L´adquirent d´una vivenda arrendada només quedarà subrogat en els drets i obligacions de l´arrendador si l´arrendament està inscrit en el Registre de la Propietat amb anterioritat a la transmisió de la finca.

6.  Reformes a la vivenda

Les parts podran acordar que durant un termini determinat, l´obligació de pagament de la renda es pugui substituir pel compromís de l´arrendatari de reformar o rehabilitar l´immoble.

7.   Actualització de la renda

La llei permet a les parts negociar l´actualització del preu del lloguer sense tenir que lligar-lo obligatoriament al IPC.

8.  Desnonaments

L´inscripció del lloguer en el Registre de la Propietat permetrà al propietari de la vivenda desallotjar l´arrendatari amb més rapidesa en els supòsits d´impagament., reduint-se els tràmits i notificacions.

En concret, es vincula el llançament a la falta d´oposició del demandat, de forma que si aquest no aten el requeriment de pagament o no compareix per oposar-se o avenir-se, es donarà per finalitzat el judici i es procedirà al llançament.

9. Registre d´arrendataris morosos

Es crea un registre de sentències fermes d´impagament de rendes de lloguer, amb l´objectiu que el propietari pugui consultar les dades dels ciutadans que hagin incomplert les seves obligacions de pagament.

MARIMON ASSESSORS, S.L.

Departament jurídic

Anuncis