LLEI 14/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS

Distingits Srs.,

Recentment s’ha publicat la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització que ha introduït mesures en diversos àmbits, dels quals destaquem les següents:

En matèria fiscal:

Amb efectes des del 29-09-2013, se suprimeix l’exempció en l’IRPF dels guanys patrimonials derivades de la transmissió d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, però incorporant un règim transitori.

Al mateix temps, es crea una nova deducció en la quota íntegra estatal de l’IRPF per

inversió en empreses de nova o recent creació, en la qual el contribuent realitza una aportació temporal de capital financer, i a més a més pot aportar els seus coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament de la societat en la qual inverteix, “inversor de proximitat” o “business angel”. També es crea una nova exempció per reinversió en el supòsit de transmissió d’accions o participacions en empresa de nova o recent creació a les quals s’ha aplicat l’anterior deducció, amb limitacions. La deducció o exempció solament resulta d’aplicació respecte de les accions o participacions subscrites a partir del 29-09-2013.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir del 01-01-2013, les entitats que compleixin els requisits per ser considerades empreses de reduïda dimensió podran aplicar una deducció en els beneficis que s’inverteixin en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques, sempre que compleixin determinats terminis i condicions, com la creació d’una reserva indisponible. Aquesta nova deducció també podran aplicar-la els contribuents de l’IRPF amb particularitats.

En quant a l’aplicació de les deduccions per activitats de R+D+i, i amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir del 01-01-2013, les entitats que tributen al tipus general, el tipus del 35%, o al de les entitats de reduïda dimensió podran optar per no aplicar el límit conjunt, i si s’escau, sol·licitar el seu abonament, sempre que es compleixin determinats requisits, amb limitacions i descomptes.

Modifica la deducció en l’IS per creació d’ocupació per a treballadors amb discapacitat, amb efectes per al períodes impositius iniciats a partir del 01-01-2013, distingint la quantia de la deducció segons el grau de discapacitat dels treballadors i sense la necessitat que el contracte sigui per temps indefinit.

També modifica el règim fiscal aplicable en l’IS a les rendes procedents de determinats actius intangibles, amb efectes per a les cessions que es realitzin a partir del 29-09-2013, però incorporant un règim transitori.

En matèria laboral – seguretat social – visats i autoritzacions:

Redueix la cotització aplicable als treballadors que causin alta per primera vegada en el RETA i amb motiu de la mateixa iniciïn una situació de PLURIACTIVIDAD a partir del 29-09-2013, que podran TRIAR com a base de cotització en aquest moment, la compresa entre el 50 % de la base mínima establerta amb caràcter general en la Llei de PGE durant els primers 18 mesos, i el 75 % durant els següents 18 mesos, fins a les bases màximes establertes per a aquest Règim Especial. Aquests percentatges seran del 75% i 85% quan l’activitat laboral per compte d’altri el fos a temps parcial amb una jornada a partir del 50 %.

Els treballadors per compte propi que tinguin 30 o més anys d’edat i que causin alta en el RETA (inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els 5 anys immediatament anteriors, a explicar des de la data d’efectes de l’alta) poden aplicar les següents reduccions sobre la quota per contingències comunes, per un període màxim de 18 mesos i sempre que no ocupin a treballadors per compte d’altri: una reducció equivalent al 80% durant els 6 mesos immediatament anteriors (tarifa plana 50 €), una reducció equivalent al 50 % des del mes 7 al 12 i una reducció del 30% del 13 al 18 mes. També s’aplicarà als socis treballadors de cooperatives de treball associat enquadrats en el RETA.

També s’estableix una reducció de la qüota o tarifa plana per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% durant els 6 primers mesos, sigui quina sigui la seva edat, que causin alta inicial en el RETA, i amb bonificació del 50% durant els 54 mesos següents.

Modifica la Llei 31/1995 per ampliar els supòsits en què l’empresari podrà assumir personalment les funcions de prevenció de riscos laborals: l’empresari, que complint els requisits, ocupi fins a 25 treballadors, sempre que l’empresa disposi d’un únic centre de treball.

Es normalitza la utilització del Llibre de Visites electrònic en tots els centres de treball, sense necessitat de sol·licitud d’alta. Mitjançant Ordre es desenvoluparà aquesta disposició: els obligats, els suposats excepcionats de portar Llibre de Visites electrònic, el mitjà substitutiu al mateix i el règim transitori d’aplicació d’aquesta mesura.

Estableix un nou règim de concessió de visats i autoritzacions de residència per raons d’interès econòmic: inversions significatives de capital (inclou l’adquisició de béns immobles a Espanya amb una inversió de valor igual o superior a 500.000 euros per cada sol·licitant), emprenedors, professionals altament qualificats, investigadors i treballadors que efectuïn moviments intraempresariales dins de la mateixa empresa o grup d’empreses.

Per a qualsevol aclariment o ampliació de la informació poden contactar amb el nostre despatx. Cordialment,

MARIMON ASSESSORS, S.L.

Anuncis