Novetats 2016

Distingits clients,

A continuació els comuniquem algunes de les novetats més rellevants en matèria laboral publicades recentment:

  • REGISTRE DE JORNADES

La jornada dels treballadors a temps parcial es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment, lliurant còpia al treballador, juntament amb el rebut de salari, en el cas d’hores complementàries també seran registrades.

Així mateix l’Art. 35.5 de l’E.T. contempla el mateix tipus de registre en el cas dels treballadors a temps complet, per a això els facilitarem mensualment una plantilla adjunta a la nòmina.

L’empresa haurà de conservar els resums mensuals dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys.

  • CODI D’OCUPACIÓ “A”

Amb efectes 01 de Gener de 2016 en matèria de Seguretat Social s’incorpora una esmena en l’àmbit de cotització que afectarà als administratius que durant la seva jornada puguin realitzar algun tipus de desplaçament.

Per això, sol·licitem relació amb els noms del personal administratiu que tinguin en les seves empreses, entenent com a tal, la persona que estigui durant tota la jornada en el seu lloc de treball que no efectua gestions en bancs, administracions o inclusivament altres departaments de la mateixa empresa aliens al tema administratiu.

  • MINORACIÓ DELS TERMINIS DE COMUNICACIÓ

Els informem que segons el que es disposa en el RDL 625/2014, el termini que les empreses tenen per comunicar els documents de baixa, alta i de confirmació d’Incapacitat Temporal dels treballadors, es modifica de 5 dies a 3 dies.

Així mateix, per a la tramitació d’un expedient d’Incapacitat Temporal d’un autònom/a, el termini de presentació en el INSS o en la Mútua passa a ser de 5 dies.

Segons la modificació del RDL 84/1996, els treballadors del règim general i autònoms que necessitin presentar una variació o baixa en Seguretat social, el termini de presentació varia de 6 dies a 3 dies.

  • PÒLISSES DE CONVENI

Els reiterem l’obligatorietat de la contractació de l’assegurança d’accidents, que determinats convenis col·lectius han de tenir, segons l’establert en l’article 109.2 de la Llei General de la Seguretat Social.

De tenir ja aquesta contractació, els preguem ens facin arribar còpia del rebut abonat a l’entitat asseguradora amb la finalitat d’incloure la part proporcional de la prima de cada treballador en nòmina.

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.
Atentament

 

Distinguidos clientes,

A continuación les comunicamos algunas de las novedades más relevantes en materia laboral publicadas recientemente:

  • REGISTRO DE JORNADAS

La jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salario, en el caso de horas complementarias también serán registradas.

Asimismo el Art. 35.5 del E.T. contempla el mismo tipo de registro en el caso de los trabajadores a tiempo completo, para ello les facilitaremos mensualmente una plantilla adjunta a la nómina.

La empresa deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

  • CÓDIGO DE OCUPACIÓN “A”

Con efectos 01 de Enero de 2016 en materia de Seguridad Social se incorpora una enmienda en el ámbito de cotización que afectará a los administrativos que durante su jornada puedan realizar algún tipo de desplazamiento.

Por ello, solicitamos relación con los nombres del personal  administrativo que tengan en sus empresas, entendiendo como tal, la persona que permanece durante toda la jornada en su puesto de trabajo que no efectúa gestiones en bancos, administraciones o inclusive otros departamentos de la misma empresa ajenos al tema administrativo.

  • MINORACIÓN DE LOS PLAZOS DE COMUNICACIÓN

Les informamos que según lo dispuesto en el RDL 625/2014, el plazo que las empresas tienen para comunicar los partes de baja, alta y partes de confirmación de Incapacidad Temporal de los trabajadores,  se modifica de 5 días a 3 días.

Asimismo, para la tramitación de un expediente de Incapacidad Temporal de un autónomo/a, el plazo de presentación en el INSS o en la Mutua pasa a ser de 5 días.

Según la modificación del RDL 84/1996, los trabajadores del régimen general  y autónomos que necesiten presentar una variación o baja en Seguridad social, el plazo de presentación varía de 6 días a 3 días.

  • PÓLIZAS DE CONVENIO

Les reiteramos la obligatoriedad de la contratación del seguro de accidentes, que determinados convenios colectivos deben tener, según lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social.

De tener ya dicha contratación, les rogamos nos hagan llegar copia del recibo abonado a la entidad aseguradora con la finalidad de incluir la parte proporcional de la prima de cada trabajador en la hoja de salario.

Para cualquier duda o aclaración pueden contactar con nuestro despacho.

Atentamente

 

 

 

 

 

Anuncis