CANVI DE BASES AUTÒNOMS

Distingits senyors,

Els recordem com cada any, que tenen l’opció de poder canviar les seves bases de cotització dins dels límits permesos segons la seva edat.

Tenen l’opció de poder canviar 2 cops l’any. Una abans del 30 d’abril de 2016, amb efectes a partir de l’1 de Juliol de 2016 i una altra abans del 31 d’octubre de 2016 amb efectes 1 de gener del 2017.

Si estan interessats en modificar la citada base amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o, si s’escau, si mai tinguessin una baixa per incapacitat temporal, els agrairíem que ens ho facin saber el mes aviat possible.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 016):

Base de cotizació €/mes Quota a pagar €/mes
893,10

– mínima en 2016 –

267,03
963,30

mínima per treballadors de 48  o mes anys a             01-01-2016, excepte excepcions

288,02
1.964,70

màxima per treballadors de 47, 48 anys o mes, excepte excepcions

587,44
3.642,00

– màxima en 2016 –

1.088,95

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2016, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 1.945,80 € mensuals no podran triar una base de quantia superior a 1.964,70 € mensuals, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2016, la qual cosa produirà efectes a partir de l’1 de juliol 2016.

Si es troba en aquest supòsit i desitja canviar la seva base de cotització, preguem ens ho indiquin amb la màxima antelació possible.

Per qualsevol aclariment, estem la seva disposició.

Atentament,

 

Distinguidos señores,

Les recordamos como cada año, que tienen la opción de poder cambiar sus bases de cotización dentro de los límites permitidos según su edad.

Tienen la opción de poder cambiarla 2 veces al año. Una antes del 30 de abril del 2016, con efectos apartir del 1 de Julio de 2016 y otra antes del 31 de octubre 2016 con efectos 1 de Enero de 2017.

Si están interesados en modificar la citada base con la finalidad de aumentar la base de cálculo de la jubilación o en su caso, si alguna vez tuvieran una baja por incapacidad temporal, les agradeceríamos que nos lo hagan saber a  la mayor brevedad posible.

Adjuntamos, a título de ejemplo, escala comparativa con algunas opciones (importes vigentes en 2016):

Base de cotización €/mes Cuota a pagar €/mes
893,10

– mínima en 2016 –

267,03
963,30

mínima para trabajadores de 48  o más años a        01-01-2016, salvo excepciones

288,02
1.964,70

máxima para trabajadores de 47, 48 años o más, salvo excepciones

587,44
3.642,00

– máxima en 2016 –

1.088,95

 Asimismo, les informamos que los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2016, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 1.945,80 € mensuales no podran elegir una base de cuantía superior a 1.964,70 € mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2016, lo que producirá efectos a partir del 1 de Julio del 2016. 

Si se encuentra en este supuesto y desea cambiar su base de cotización, rogamos nos lo indiquen con la máxima antelación posible.

Para cualquier aclaración, estamos a su disposición.

Atentamente,

 

Anuncis