CANVI DE BASES AUTÒNOMS

Distingits senyors,

Els recordem com cada any, que tenen l’opció de poder canviar les seves bases de cotització dins dels límits permesos segons la seva edat.

Tenen l’opció de poder canviar 2 cops l’any. Una abans del 30 d’abril de 2016, amb efectes a partir de l’1 de Juliol de 2016 i una altra abans del 31 d’octubre de 2016 amb efectes 1 de gener del 2017.

Si estan interessats en modificar la citada base amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o, si s’escau, si mai tinguessin una baixa per incapacitat temporal, els agrairíem que ens ho facin saber el mes aviat possible.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 016):

Base de cotizació €/mes Quota a pagar €/mes
893,10

– mínima en 2016 –

267,03
963,30

mínima per treballadors de 48  o mes anys a             01-01-2016, excepte excepcions

288,02
1.964,70

màxima per treballadors de 47, 48 anys o mes, excepte excepcions

587,44
3.642,00

– màxima en 2016 –

1.088,95

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2016, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 1.945,80 € mensuals no podran triar una base de quantia superior a 1.964,70 € mensuals, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2016, la qual cosa produirà efectes a partir de l’1 de juliol 2016.

Si es troba en aquest supòsit i desitja canviar la seva base de cotització, preguem ens ho indiquin amb la màxima antelació possible.

Per qualsevol aclariment, estem la seva disposició.

Atentament,

 

Distinguidos señores,

Les recordamos como cada año, que tienen la opción de poder cambiar sus bases de cotización dentro de los límites permitidos según su edad.

Tienen la opción de poder cambiarla 2 veces al año. Una antes del 30 de abril del 2016, con efectos apartir del 1 de Julio de 2016 y otra antes del 31 de octubre 2016 con efectos 1 de Enero de 2017.

Si están interesados en modificar la citada base con la finalidad de aumentar la base de cálculo de la jubilación o en su caso, si alguna vez tuvieran una baja por incapacidad temporal, les agradeceríamos que nos lo hagan saber a  la mayor brevedad posible.

Adjuntamos, a título de ejemplo, escala comparativa con algunas opciones (importes vigentes en 2016):

Base de cotización €/mes Cuota a pagar €/mes
893,10

– mínima en 2016 –

267,03
963,30

mínima para trabajadores de 48  o más años a        01-01-2016, salvo excepciones

288,02
1.964,70

máxima para trabajadores de 47, 48 años o más, salvo excepciones

587,44
3.642,00

– máxima en 2016 –

1.088,95

 Asimismo, les informamos que los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2016, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 1.945,80 € mensuales no podran elegir una base de cuantía superior a 1.964,70 € mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2016, lo que producirá efectos a partir del 1 de Julio del 2016. 

Si se encuentra en este supuesto y desea cambiar su base de cotización, rogamos nos lo indiquen con la máxima antelación posible.

Para cualquier aclaración, estamos a su disposición.

Atentamente,

 

Anuncis

Novetats 2016

Distingits clients,

A continuació els comuniquem algunes de les novetats més rellevants en matèria laboral publicades recentment:

 • REGISTRE DE JORNADES

La jornada dels treballadors a temps parcial es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment, lliurant còpia al treballador, juntament amb el rebut de salari, en el cas d’hores complementàries també seran registrades.

Així mateix l’Art. 35.5 de l’E.T. contempla el mateix tipus de registre en el cas dels treballadors a temps complet, per a això els facilitarem mensualment una plantilla adjunta a la nòmina.

L’empresa haurà de conservar els resums mensuals dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys.

 • CODI D’OCUPACIÓ “A”

Amb efectes 01 de Gener de 2016 en matèria de Seguretat Social s’incorpora una esmena en l’àmbit de cotització que afectarà als administratius que durant la seva jornada puguin realitzar algun tipus de desplaçament.

Per això, sol·licitem relació amb els noms del personal administratiu que tinguin en les seves empreses, entenent com a tal, la persona que estigui durant tota la jornada en el seu lloc de treball que no efectua gestions en bancs, administracions o inclusivament altres departaments de la mateixa empresa aliens al tema administratiu.

 • MINORACIÓ DELS TERMINIS DE COMUNICACIÓ

Els informem que segons el que es disposa en el RDL 625/2014, el termini que les empreses tenen per comunicar els documents de baixa, alta i de confirmació d’Incapacitat Temporal dels treballadors, es modifica de 5 dies a 3 dies.

Així mateix, per a la tramitació d’un expedient d’Incapacitat Temporal d’un autònom/a, el termini de presentació en el INSS o en la Mútua passa a ser de 5 dies.

Segons la modificació del RDL 84/1996, els treballadors del règim general i autònoms que necessitin presentar una variació o baixa en Seguretat social, el termini de presentació varia de 6 dies a 3 dies.

 • PÒLISSES DE CONVENI

Els reiterem l’obligatorietat de la contractació de l’assegurança d’accidents, que determinats convenis col·lectius han de tenir, segons l’establert en l’article 109.2 de la Llei General de la Seguretat Social.

De tenir ja aquesta contractació, els preguem ens facin arribar còpia del rebut abonat a l’entitat asseguradora amb la finalitat d’incloure la part proporcional de la prima de cada treballador en nòmina.

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.
Atentament

 

Distinguidos clientes,

A continuación les comunicamos algunas de las novedades más relevantes en materia laboral publicadas recientemente:

 • REGISTRO DE JORNADAS

La jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salario, en el caso de horas complementarias también serán registradas.

Asimismo el Art. 35.5 del E.T. contempla el mismo tipo de registro en el caso de los trabajadores a tiempo completo, para ello les facilitaremos mensualmente una plantilla adjunta a la nómina.

La empresa deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

 • CÓDIGO DE OCUPACIÓN “A”

Con efectos 01 de Enero de 2016 en materia de Seguridad Social se incorpora una enmienda en el ámbito de cotización que afectará a los administrativos que durante su jornada puedan realizar algún tipo de desplazamiento.

Por ello, solicitamos relación con los nombres del personal  administrativo que tengan en sus empresas, entendiendo como tal, la persona que permanece durante toda la jornada en su puesto de trabajo que no efectúa gestiones en bancos, administraciones o inclusive otros departamentos de la misma empresa ajenos al tema administrativo.

 • MINORACIÓN DE LOS PLAZOS DE COMUNICACIÓN

Les informamos que según lo dispuesto en el RDL 625/2014, el plazo que las empresas tienen para comunicar los partes de baja, alta y partes de confirmación de Incapacidad Temporal de los trabajadores,  se modifica de 5 días a 3 días.

Asimismo, para la tramitación de un expediente de Incapacidad Temporal de un autónomo/a, el plazo de presentación en el INSS o en la Mutua pasa a ser de 5 días.

Según la modificación del RDL 84/1996, los trabajadores del régimen general  y autónomos que necesiten presentar una variación o baja en Seguridad social, el plazo de presentación varía de 6 días a 3 días.

 • PÓLIZAS DE CONVENIO

Les reiteramos la obligatoriedad de la contratación del seguro de accidentes, que determinados convenios colectivos deben tener, según lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social.

De tener ya dicha contratación, les rogamos nos hagan llegar copia del recibo abonado a la entidad aseguradora con la finalidad de incluir la parte proporcional de la prima de cada trabajador en la hoja de salario.

Para cualquier duda o aclaración pueden contactar con nuestro despacho.

Atentamente

 

 

 

 

 

NOVEDADES LABORALES y de SEGURIDAD SOCIAL 2016

 

Distinguidos señores,

A continuación les informamos de las principales NOVEDADES LABORALES y de SEGURIDAD SOCIAL incluidas en la Ley de Presupuestos Generales para 2016 y otras normas publicadas recientemente:

 

 • Las cuantías del Salario Mínimo Interprofesional para 2016, se establecen en    655,20 euros/mes y 21,84 euros/día, que representa un incremento del 1%

 

 • Las bases máximas de cotización al Régimen General se incrementan en un 1% para el año 2016, siendo de 3.642,00 €/mensuales o 121,40 €/día. Las bases mínimas se incrementarán en el mismo porcentaje en que ha aumentado el SMI (1%).

 

 • Los trabajadores AUTÓNOMOS que, a 1 de enero 2016, tengan 47 años de edad y cotizan en el RETA por una base inferior a 1.945,80 € mensuales no podrán elegir una base de cotización superior a 1.964,70 €, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del    30-06-2016. La base mínima de los autónomos se incrementa aproximadamente en un 1% ( 893,10 ).

 

 • Prorroga hasta el 31-12-2016 las bonificaciones en las cotizaciones para las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo y de noviembre de cada año y que inicien y/o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo.
 • La entrada en vigor de la ampliación de la duración del permiso de paternidad a cuatro semanas se aplaza hasta el 01-01-2017. 

 

 • Se reconocerá un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad Social, a las mujeres que hayan tenido 2 o más hijos naturales o adoptados. El porcentaje adicional de la pensión contributiva estará en función del número de hijos: 5% en caso de dos hijos, 10% en el caso de 3 hijos y del 15% en el caso de cuatro o más. El nuevo complemento será aplicable a las pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente que se causen a partir de 1 de enero de 2016 y cuya titular sea una mujer, cuando concurran las circunstancias previstas en la norma.

 

 • La nueva Ley 47/2015 reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, entre otras novedades, define el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (RETM), incorporando nuevos colectivos, a partir del 1 de enero de 2016. Se han suprimido fórmulas jurídicas ficticias, como es el caso de los armadores asimilados a personas trabajadoras por cuenta ajena que pasan a ser consideradas como personas trabajadoras por cuenta propia con la única particularidad de que van embarcadas.

 

 • El IPC general interanual diciembre de 2015 se sitúa en el 0,0 %.

 

Ante cualquier duda o para completar los contenidos de la presente pueden contactar con nuestro despacho.

 

Atentamente,

TOTES LES FESTES LOCALS DE CATALUNYA

ORDEN EMO/353/2015, de 24 de noviembre, por la que se establece el

calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2016. DOGC 07-12-2015

Visto que los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cataluña han formulado las propuestas sobre las dos fiestas locales correspondientes a su municipio y agregados;

Considerando que en los respectivos municipios las fiestas locales tienen el carácter de días inhábiles a efectos administrativos, de acuerdo con el artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común;

 

Considerando que de acuerdo con el artículo 46 del Real decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, corresponde a la autoridad laboral su determinación y publicación;

Considerando lo que disponen el artículo 170.1.l) del Estatuto de autonomía de Cataluña; el artículo 37.2 del Estatuto de los trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo; el Decreto 177/1980, de 3 de octubre, sobre el calendario de fiestas fijas y suplentes, modificado por el Decreto 17/1982, de 28 de enero, por el Decreto 152/1997, de 25 de junio, y por el Decreto 146/1998, de 23 de junio; la Orden EMO/168/2015, de 25 de mayo, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2016, y en uso de las atribuciones que me son conferidas,

Ordeno:

Artículo único

Se fija el siguiente calendario laboral de fiestas de carácter local para el año 2016 en la Comunidad Autónoma de Cataluña distribuidas por comarcas.

En la presente Orden también constan los ayuntamientos que no han formulado propuesta de fiestas locales dentro del plazo concedido.

 

ALT CAMP

 

Aiguamúrcia, 16 de agosto y 13 de septiembre

Pla de Manlleu, El, 8 de agosto y 29 de septiembre

Pobles, Les, 9 de mayo y 16 de diciembre

Santes Creus, 19 de agosto y 13 de diciembre

Alcover, 16 de agosto y 17 de octubre

Alió, 18 de enero y 24 de agosto

Bràfim, 25 de julio y 10 de diciembre

Cabra del Camp, 19 de agosto y 22 de agosto

Figuerola del Camp, 24 de marzo y 22 de julio

Garidells, Els, 18 de enero y 25 de julio

Masó, La, 18 de enero y 25 de julio

Milà, El, 13 de mayo y 24 de octubre

Montferri, 20 de enero y 24 de agosto

Mont-ral, 20 de agosto y 27 de agosto

Farena, 20 de agosto y 27 de agosto

Nulles, 20 de enero y 17 de mayo

Pla de Santa Maria, El, 7 de enero y 24 de marzo

Pont d’Armentera, El, 4 de enero y 22 de julio

Puigpelat, 24 de marzo y 30 de diciembre

Querol, 24 de marzo y 9 de diciembre

Riba, La, 5 de agosto y 25 de noviembre

Rodonyà, 25 de enero y 29 de agosto

Rourell, El, 18 de enero y 4 de julio

Vallmoll, 24 de marzo y 5 de diciembre

Valls, 2 de febrero y 25 de junio

Picamoixons, 21 de marzo y 8 de agosto

Vilabella, 5 de agosto y 20 de agosto

Vila-rodona, 20 de enero y 10 de agosto

 

ALT EMPORDÀ

 

Agullana, 29 de marzo y 16 de agosto

Albanyà, 29 de junio y 30 de noviembre

Armentera, L’, 22 de julio y 11 de noviembre

Avinyonet de Puigventós, 3 de mayo y 29 de junio

Bàscara, 19 de abril y 17 de noviembre

Biure, 8 de febrero y 29 de marzo

Boadella i les Escaules, 7 de noviembre y 21 de noviembre

Borrassà, 3 de mayo y 30 de noviembre

Cabanelles, 8 de agosto y 17 de octubre

Cabanes, 22 de enero y 20 de mayo

Cadaqués, 20 de enero y 9 de febrero

Cantallops, 9 de mayo y 8 de agosto

Capmany, 9 de febrero y 9 de mayo

Castelló d’Empúries, 2 de febrero y 10 de agosto

Cistella, 3 de mayo y 29 de junio

Colera, 9 de mayo y 29 de septiembre

Darnius, 3 de mayo y 16 de agosto

Escala, L’, 29 de junio y 2 de septiembre

Espolla, 18 de enero y 25 de julio

Far d’Empordà, El, 2 de mayo y 11 de noviembre

Figueres, 3 de mayo y 29 de junio

Fortià, 25 de mayo y 29 de junio

Garrigàs, 29 de junio y 29 de septiembre

Arenys d’Empordà, 30 de junio y 30 de noviembre

Ermedàs, 29 de junio y 26 de septiembre

Tonyà, 29 de junio y 14 de diciembre

Vilajoan, 29 de junio y 22 de julio

Garriguella, 19 de agosto y 9 de diciembre

Jonquera, La, 2 de mayo y 8 de septiembre

Lladó, 17 de mayo y 11 de julio

Llançà, 22 de enero y 15 de julio

Llers, 3 de mayo y 29 de junio

Maçanet de Cabrenys, 4 de julio y 14 de noviembre

Masarac, 2 de julio y 11 de noviembre

Vilarnadal, 29 de abril y 29 de junio

Mollet de Peralada, 2 de abril y 8 de agosto

Navata, 3 de mayo y 29 de junio

Ordis, 5 de febrero y 3 de mayo

Palau de Santa Eulàlia, 12 de febrero y 10 de diciembre

Palau-saverdera, 1 de febrero y 29 de agosto

Pau, 8 de febrero y 3 de mayo

Pedret i Marzà, 2 de mayo y 8 de agosto

Peralada, 31 de octubre y 9 de diciembre

Vilanova de la Muga, 12 de diciembre y 13 de diciembre

Pont de Molins, 20 de enero y 8 de septiembre

Pontós, 26 de julio y 11 de noviembre

Romanyà d’Empordà, 27 de enero y 2 de septiembre

Port de la Selva, El, 20 de mayo y 5 de agosto

Portbou, 7 de enero y 25 de julio

Rabós, 5 de enero y 3 de septiembre

Riumors, 16 de agosto y 17 de agosto

Roses, 5 de febrero y 8 de febrero

Sant Climent Sescebes, propuesta no formulada

Sant Llorenç de la Muga, 10 de agosto y 11 de agosto

Sant Miquel de Fluvià, 3 de mayo y 29 de septiembre

Sant Mori, 20 de enero y 20 de septiembre

Sant Pere Pescador, 20 de enero y 29 de junio

Santa Llogaia d’Àlguema, 15 de julio y 9 de diciembre

Saus, Camallera i Llampaies

Camallera, 25 de abril y 19 de agosto

Llampaies, 25 de abril y 11 de noviembre

Saus, 25 de abril y 9 de septiembre

Selva de Mar, La, 20 de enero y 3 de agosto

Siurana, 3 de mayo y 29 de junio

Terrades, 17 de mayo y 22 de noviembre

Torroella de Fluvià, 25 de agosto y 24 de noviembre

Vajol, La, 11 de noviembre y 9 de diciembre

Ventalló, 9 de mayo y 3 de octubre

Mas Gros, 16 de agosto y 3 de octubre

Montiró, 3 de octubre y 7 de noviembre

Pelacalç, 16 de agosto y 3 de octubre

Saldet, 12 de septiembre y 3 de octubre

Valveralla, 3 de octubre y 10 de octubre

Vila-robau, 16 de agosto y 3 de octubre

Vilabertran, 3 de mayo y 29 de junio

Viladamat, 29 de julio y 7 de diciembre

Vilafant, 3 de mayo y 29 de junio

Vilajuïga, 18 de enero y 1 de agosto

Vilamacolum, 15 de febrero y 2 de noviembre

Vilamalla, 3 de mayo y 29 de junio

Vilamaniscle, 26 de mayo y 1 de septiembre

Vilanant, 3 de mayo y 12 de agosto

Vila-sacra, 3 de mayo y 29 de junio

Vilaür, 23 de julio y 25 de julio

 

 

ALT PENEDÈS

 

Avinyonet del Penedès

Arboçar, L’, 24 de marzo y 1 de agosto

Avinyó Nou, 24 de marzo y 22 de agosto

Cantallops, 24 de marzo y 17 de octubre

Gunyoles, Les, 24 de marzo y 8 de agosto

Sant Sebastià dels Gorgs, 24 de marzo y 8 de agosto

Cabanyes, Les, 15 de febrero y 8 de agosto

Castellet i la Gornal

Casetes, Les, 24 de marzo y 16 de agosto

Castellet, 24 de marzo y 1 de agosto

Clariana, 24 de marzo y 25 de julio

Gornal, La, 24 de marzo y 4 de julio

Masuques, Les, 24 de marzo y 17 de octubre

Rocallisa, 24 de marzo y 8 de agosto

Rosers, Els, 24 de marzo y 8 de agosto

Sant Marçal, 24 de marzo y 11 de julio

Torrelletes, 24 de marzo y 18 de julio

Trenca-roques, 24 de marzo y 1 de agosto

Castellví de la Marca, 24 de marzo y 16 de agosto

Font-rubí, 22 de enero y 16 de agosto

Gelida, 22 de agosto y 13 de diciembre

Granada, La, 11 de julio y 30 de agosto

Mediona, 29 de marzo y 31 de octubre

Olèrdola, 30 de agosto y 31 de agosto

Moja, 25 de julio y 30 de agosto

Olesa de Bonesvalls, 20 de enero y 18 de julio

Pacs del Penedès, 8 de agosto y 30 de agosto

Pla del Penedès, El, 20 de enero y 1 de agosto

Pontons, 20 de enero y 22 de julio

Puigdàlber, 7 de enero y 5 de diciembre

Sant Cugat Sesgarrigues, 29 de julio y 1 de agosto

Sant Llorenç d’Hortons, 20 de enero y 10 de agosto

Sant Martí Sarroca, 18 de julio y 11 de noviembre

Bleda, La, 4 de julio y 11 de noviembre

Rovira Roja, La, 8 de agosto y 11 de noviembre

Sant Pere de Riudebitlles, 24 de marzo y 29 de junio

Sant Quintí de Mediona, 2 de mayo y 31 de octubre

Sant Sadurní d’Anoia, 8 de septiembre y 29 de noviembre

Santa Fe del Penedès, 15 de febrero y 17 de octubre

Santa Margarida i els Monjos, 24 de marzo y 20 de julio

Ràpita, La, 24 de marzo y 8 de agosto

Subirats

Ca l’Avi, 24 de marzo y 24 de octubre

Can Bas, 1 de febrero y 24 de marzo

Can Batista, 24 de marzo y 4 de julio

Can Cartró, 24 de marzo y 25 de abril

Can Rossell, 24 de marzo y 4 de abril

Cantallops, 1 de febrero y 24 de marzo

Casots, Els, 24 de marzo y 11 de abril

Lavern, 24 de marzo y 27 de junio

Ordal, 24 de marzo y 8 de agosto

Pago, El, 1 de febrero y 24 de marzo

Sant Joan, 1 de febrero y 24 de marzo

Sant Pau d’Ordal, 1 de febrero y 24 de marzo

Urbanització Can Rossell, 24 de marzo y 1 de agosto

Urbanització Casablanca, 24 de marzo y 11 de julio

Urbanització La Muntanya Rodona, 1 de febrero y 24 de marzo

Torrelavit, 1 de febrero y 24 de marzo

Torrelles de Foix, 25 de agosto y 8 de septiembre

Vilafranca del Penedès, 30 de agosto y 31 de agosto

Vilobí del Penedès, 24 de marzo y 22 de agosto

 

 

ALT URGELL

 

Alàs i Cerc, 13 de mayo y 18 de julio

Arsèguel, 9 de febrero y 31 de diciembre

Bassella, 14 de mayo y 27 de agosto

Aguilar, 3 de mayo y 4 de junio

Altès, 29 de abril y 3 de septiembre

Castellnou de Bassella, 30 de abril y 8 de octubre

Clua, La, 20 de enero y 8 de octubre

Guardiola, 14 de mayo y 6 de octubre

Mirambell, 14 de mayo y 6 de octubre

Ogern, 26 de septiembre y 29 de noviembre

Cabó, 14 de mayo y 1 de agosto

Pujal, El, 29 de junio y 5 de septiembre

Vilar, El, 7 de mayo y 29 de septiembre

Cava, 17 de octubre y 21 de noviembre

Ansovell, 2 de septiembre y 11 de noviembre

Querforadat, El, 8 de febrero y 12 de agosto

Coll de Nargó, 25 de julio y 23 de noviembre

Estamariu, 22 de enero y 22 de noviembre

Fígols i Alinyà

Alinyà, 11 de mayo y 10 de agosto

Alzina d’Alinyà, L’, 10 de junio y 16 de agosto

Fígols, 20 de enero y 13 de mayo

Perles, 13 de mayo y 16 de noviembre

Josa i Tuixén

Josa de Cadí, 25 de julio y 5 de septiembre

Tuixent, 20 de enero y 25 de julio

Montferrer i Castellbò, 22 de enero y 8 de febrero

Oliana, 9 de febrero y 2 de agosto

Organyà, 8 de febrero y 9 de febrero

Peramola, 9 de febrero y 29 de septiembre

Nuncarga, 9 de febrero y 13 de diciembre

Tragó, 9 de febrero y 13 de diciembre

Pont de Bar, El, 23 de julio y 3 de noviembre

Aristot, 30 de noviembre y 3 de diciembre

Bar, 8 de septiembre y 24 de diciembre

Castellnou de Carcolze, 25 de junio y 3 de octubre

Toloriu, 25 de julio y 13 de agosto

Ribera d’Urgellet

Adrall, 1 de julio y 1 de septiembre

Arfa, 13 de mayo y 29 de noviembre

Castellar de Tost, 20 de enero y 11 de noviembre

Montant de Tost, 13 de mayo y 31 de diciembre

Parròquia d’Hortó, La, 12 de septiembre y 30 de noviembre

Pla de Sant Tirs, El, 28 de enero y 12 de agosto

Torà de Tost, 5 de septiembre y 19 de diciembre

Seu d’Urgell, La, 20 de enero y 7 de julio

Valls d’Aguilar, Les

Guàrdia d’Ares, 16 de agosto y 10 de octubre

Noves de Segre, 8 de febrero y 11 de julio

Taús, 28 de mayo y 26 de septiembre

Valls de Valira, Les

Anserall, 3 de septiembre y 26 de noviembre

Arcavell, 6 de agosto y 26 de noviembre

Argolell, 1 de junio y 8 de octubre

Ars, 14 de mayo y 12 de noviembre

Asnurri, 10 de septiembre y 10 de diciembre

Baixos de Calbinyà, 7 de julio y 6 de agosto

Bescaran, 9 de julio y 12 de noviembre

Calbinyà, 9 de julio y 21 de diciembre

Civís, 2 de julio y 22 de octubre

Farga de Moles, La, 14 de marzo y 8 de septiembre

Os de Civís, 23 de junio y 25 de junio

Sant Antoni, 13 de junio y 7 de julio

Sant Joan Fumat, 28 de mayo y 13 de agosto

Sant Pere, 7 de julio y 28 de julio

Vansa i Fórnols, La

Adraén, 5 de agosto y 11 de noviembre

Cornellana, 20 de mayo y 29 de junio

Fórnols, 26 de abril y 23 de noviembre

Sorribes de la Vansa, 2 de agosto y 7 de octubre

 

 

ALTA RIBAGORÇA

 

Pont de Suert, El, 20 de enero y 5 de agosto

Llesp, 20 de enero y 3 de febrero

Malpàs, 20 de enero y 29 de junio

Viu de Llevata, 20 de enero y 13 de agosto

Vall de Boí, La

Barruera, 1 de agosto y 8 de septiembre

Boí, 15 de febrero y 23 de junio

Cardet, 16 de agosto y 8 de septiembre

Cóll, 16 de agosto y 8 de septiembre

Durro, 16 de junio y 8 de septiembre

Erill la Vall, 12 de febrero y 11 de julio

Saraís, 16 de agosto y 8 de septiembre

Taüll, 16 de julio y 24 de noviembre

Vilaller, 16 de agosto y 23 de noviembre

Senet, 23 de junio y 16 de agosto

 

 

ANOIA

 

Argençola, 25 de abril

Bellprat, 13 de mayo y 8 de agosto

Bruc, El, 9 de mayo y 12 de agosto

Cabrera d’Anoia, 18 de enero y 8 de agosto

Calaf, 5 de febrero y 5 de septiembre

Calonge de Segarra, 29 de septiembre y 3 de octubre

Capellades, 6 de febrero y 16 de agosto

Carme, 15 de julio y 11 de noviembre

Castellfollit de Riubregós, 22 de enero y 16 de agosto

Castellolí, 22 de enero y 29 de marzo

Copons, 29 de marzo y 22 de agosto

Hostalets de Pierola, Els, 22 de julio y 25 de julio

Igualada, 29 de marzo y 29 de agosto

Jorba, 29 de marzo y 25 de julio

Llacuna, La, 29 de marzo y 8 de agosto

Masquefa, 21 de julio y 22 de julio

Montmaneu, 15 de enero y 5 de septiembre

Òdena, 29 de marzo y 29 de abril

Orpí, 22 de abril y 23 de septiembre

Piera, 28 de abril y 8 de septiembre

Pobla de Claramunt, La, 2 de febrero y 4 de julio

Prats de Rei, Els, 2 de mayo y 16 de agosto

Pujalt, 22 de enero y 30 de noviembre

Rubió, 2 de enero y 7 de mayo

Sant Martí de Tous, 29 de marzo y 11 de noviembre

Sant Martí Sesgueioles, 22 de agosto y 11 de noviembre

Sant Pere Sallavinera, 23 de abril y 29 de junio

Santa Margarida de Montbui, 29 de marzo y 25 de julio

Santa Maria de Miralles, 29 de marzo y 31 de octubre

Torre de Claramunt, La, 29 de marzo y 23 de junio

Serra, La, 23 de junio y 5 de agosto

Vilanova d’Espoia, 23 de junio y 5 de agosto

Vallbona d’Anoia, 17 de mayo y 24 de agosto

Veciana, 14 de mayo y 20 de agosto

Vilanova del Camí, 29 de marzo y 5 de septiembre

 

 

BAGES

 

Aguilar de Segarra, 23 de junio y 5 de diciembre

Artés, 5 de septiembre y 6 de septiembre

Avinyó, 19 de septiembre y 20 de septiembre

Balsareny, 1 de febrero y 25 de abril

Calders, 22 de enero y 9 de septiembre

Callús, 4 de julio y 11 de octubre

Cardona, 12 de septiembre y 13 de septiembre

Castellbell i el Vilar, 29 de marzo y 12 de agosto

Castellfollit del Boix, 22 de febrero y 29 de marzo

Castellgalí, 2 de mayo y 8 de agosto

Castellnou de Bages, 24 de marzo y 13 de junio

Estany, L’, 8 de septiembre y 9 de septiembre

Fonollosa, 22 de febrero y 22 de agosto

Gaià, 2 de septiembre y 5 de septiembre

Galera, 1 de julio y 4 de julio

Manresa, 22 de febrero y 29 de agosto

Marganell, 9 de mayo y 21 de noviembre

Moià, 20 de enero y 17 de agosto

Monistrol de Calders, 1 de agosto y 2 de agosto

Monistrol de Montserrat, 20 de enero y 25 de julio

Mura, 24 de marzo y 11 de noviembre

Navarcles, 15 de febrero y 31 de octubre

Navàs, 29 de agosto y 30 de agosto

Palà de Torroella, 25 de julio y 29 de agosto

Sant Salvador de Torroella, 29 de agosto y 6 de octubre

Pont de Vilomara i Rocafort, El, 14 de marzo y 25 de julio

Rajadell, 23 de junio y 5 de diciembre

Sallent, 26 de mayo y 12 de septiembre

Cabrianes, 12 de septiembre y 19 de septiembre

Sant Feliu Sasserra, 12 de septiembre y 5 de diciembre

Sant Fruitós de Bages, 21 de enero y 4 de julio

Sant Joan de Vilatorrada, 25 de junio y 11 de noviembre

Sant Mateu de Bages, 1 de agosto y 19 de septiembre

Castelltallat, 19 de septiembre y 26 de septiembre

Coaner, 12 de septiembre y 19 de septiembre

Saló, 22 de agosto y 19 de septiembre

Sant Salvador de Guardiola, 22 de febrero y 6 de agosto

Sant Vicenç de Castellet, 22 de enero y 11 de julio

Santa Maria d’Oló, 20 de enero y 29 de agosto

Santpedor, 13 de junio y 26 de julio

Súria, 20 de enero y 11 de julio

Talamanca, 24 de marzo y 16 de agosto

 

 

BAIX CAMP

 

Albiol, L’, 8 de agosto y 29 de septiembre

Aleixar, L’, 8 de febrero y 14 de noviembre

Alforja, 15 de enero y 30 de septiembre

Almoster, 29 de julio y 29 de septiembre

Arbolí, 18 de enero y 3 de octubre

Argentera, L’, 18 de agosto y 19 de agosto

Borges del Camp, Les, 2 de junio y 8 de septiembre

Botarell, 2 de febrero y 10 de agosto

Cambrils, 29 de junio y 8 de septiembre

Capafonts, 30 de julio y 16 de agosto

Castellvell del Camp, 22 de enero y 26 de julio

Colldejou, 10 de agosto y 21 de octubre

Duesaigües, 13 de mayo y 26 de septiembre

Febró, La, 26 de agosto y 29 de agosto

Maspujols, 2 de mayo y 16 de agosto

Montbrió del Camp, 23 de junio y 29 de junio

Mont-roig del Camp, 8 de septiembre y 29 de septiembre

Miami platja, 18 de marzo y 25 de julio

Prades, 29 de agosto y 17 de octubre

Pratdip, 18 de julio y 8 de septiembre

Reus, 29 de junio y 26 de septiembre

Riudecanyes, 1 de agosto y 19 de septiembre

Riudecols, 29 de junio y 30 de junio

Riudoms, 25 de julio y 28 de noviembre

Selva del Camp, La, 6 de junio y 30 de noviembre

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Almadrava, 22 de julio y 25 de julio

Hospitalet de l’Infant, L’, 29 de junio y 16 de agosto

Masboquera, 6 de agosto y 17 de noviembre

Masriudoms, 22 de julio y 25 de julio

Vandellòs, 25 de julio y 23 de septiembre

Vilanova d’Escornalbou, 25 de enero y 29 de agosto

Vilaplana, 20 de enero y 8 de septiembre

Vinyols i els Arcs, 27 de abril y 25 de noviembre

 

 

BAIX EBRE

 

Aldea, L’, 21 de abril y 12 de septiembre

Aldover, 8 de septiembre y 9 de diciembre

Alfara de Carles, 31 de octubre y 9 de diciembre

Ametlla de Mar, L’, 2 de febrero y 29 de junio

Ampolla, L’, 23 de junio y 15 de julio

Benifallet, 8 de septiembre y 9 de septiembre

Camarles, 25 de julio y 7 de diciembre

Deltebre, 20 de mayo y 16 de agosto

Paüls, 29 de marzo y 16 de agosto

Perelló, El, 18 de enero y 19 de enero

Roquetes, 14 de abril y 4 de julio

Tivenys, 29 de septiembre y 30 de septiembre

Tortosa, 8 de febrero y 5 de septiembre

Bítem, 5 de septiembre y 16 de septiembre

Campredó, 25 de julio y 5 de septiembre

Jesús, 5 de septiembre y 4 de octubre

Xerta, 25 de julio y 11 de noviembre

 

 

BAIX EMPORDÀ

 

Albons, 9 de febrero y 22 de julio

Begur, 29 de junio y 19 de septiembre

Bellcaire d’Empordà, 9 de febrero y 29 de agosto

Bisbal d’Empordà, La, 16 de agosto y 31 de octubre

Calonge, 11 de julio y 11 de noviembre

Sant Antoni de Calonge, 13 de junio y 1 de septiembre

Castell-Platja d’Aro, 4 de febrero y 8 de septiembre

Colomers, 21 de enero y 15 de septiembre

Corçà, 8 de febrero y 3 de octubre

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, 16 de agosto y 7 de diciembre

Foixà, 25 de junio y 29 de agosto

Sala, La, 25 de junio y 16 de agosto

Sant Llorenç de les Arenes, 25 de junio y 10 de agosto

Fontanilles, 28 de mayo y 2 de julio

Forallac

Canapost, 3 de septiembre y 31 de octubre

Fonteta, 9 de julio y 31 de octubre

Peratallada, 6 de agosto y 31 de octubre

Sant Climent de Peralta, 3 de septiembre y 31 de octubre

Vulpellac, 19 de agosto y 31 de octubre

Garrigoles, 22 de enero y 29 de noviembre

Gualta, 30 de julio y 1 de agosto

Jafre, 8 de septiembre y 11 de noviembre

Mont-ras, 25 de julio y 31 de octubre

Palafrugell, 20 de julio y 11 de noviembre

Palamós, 23 de junio y 27 de junio

Palau-sator, 25 de junio y 29 de junio

Fontclara, 15 de enero y 3 de octubre

Sant Feliu de Boada, 30 de julio y 1 de agosto

Sant Julià de Boada, 9 de enero y 30 de julio

Pals, 4 de agosto y 8 de septiembre

Parlavà, 20 de enero y 1 de agosto

Fonolleres, 20 de enero y 11 de julio

Pera, La, 23 de mayo y 29 de octubre

Regencós, 22 de enero y 28 de abril

Rupià, propuesta no formulada

Sant Feliu de Guíxols, 5 de febrero y 1 de agosto

Santa Cristina d’Aro, 22 de julio y 25 de julio

Serra de Daró, 15 de abril y 4 de mayo

Tallada d’Empordà, La, 24 de marzo y 31 de octubre

Torrent, 27 de agosto y 10 de diciembre

Torroella de Montgrí, 25 de agosto y 25 de noviembre

Estartit, L’, 26 de julio y 13 de diciembre

Ullà, 22 de julio y 9 de septiembre

Ullastret, 10 de agosto y 11 de agosto

Ultramort, 2 de julio y 10 de diciembre

Vall-llobrega, 22 de enero y 26 de septiembre

Verges, 9 de febrero y 24 de marzo

Vilopriu, propuesta no formulada

 

 

BAIX LLOBREGAT

 

Abrera, 29 de junio y 31 de octubre

Begues, 20 de enero y 25 de julio

Castelldefels, 16 de agosto y 7 de diciembre

Castellví de Rosanes, 30 de mayo y 26 de septiembre

Cervelló, 2 de mayo y 19 de septiembre

Collbató, 27 de abril y 16 de septiembre

Corbera de Llobregat, 22 de julio y 31 de octubre

Cornellà de Llobregat, 27 de mayo y 24 de septiembre

Esparreguera, 12 de febrero y 11 de julio

Esplugues de Llobregat, 25 de julio y 21 de septiembre

Gavà, 29 de junio y 14 de diciembre

Martorell, 25 de abril y 16 de agosto

Molins de Rei, 11 de julio y 29 de septiembre

Olesa de Montserrat, 10 de junio y 27 de junio

Pallejà, 12 de febrero y 11 de julio

Palma de Cervelló, La, propuesta no formulada

Papiol, El, 8 de febrero y 29 de julio

Prat de Llobregat, El, 24 de marzo y 26 de septiembre

Sant Andreu de la Barca, 5 de septiembre y 30 de noviembre

Sant Boi de Llobregat, 20 de mayo y 7 de diciembre

Sant Climent de Llobregat, 10 de agosto y 23 de noviembre

Sant Esteve Sesrovires, 24 de marzo y 29 de julio

Sant Feliu de Llobregat, 11 de abril y 11 de octubre

Sant Joan Despí, 12 de febrero y 24 de septiembre

Sant Just Desvern, 24 de marzo y 6 de agosto

Sant Vicenç dels Horts, 22 de enero y 25 de julio

Santa Coloma de Cervelló, 16 de agosto y 31 de diciembre

Colònia Güell, La, 3 de junio y 31 de diciembre

Torrelles de Llobregat, 25 de enero y 11 de noviembre

Vallirana, 20 de enero y 21 de septiembre

Viladecans, 20 de enero y 8 de septiembre

 

BAIX PENEDÈS

 

Albinyana, 15 de julio y 24 de agosto

Arboç, L’, 9 de enero y 29 de agosto

Banyeres del Penedès, 12 de febrero y 11 de julio

Bellvei, 13 de mayo y 16 de agosto

Bisbal del Penedès, La, 25 de abril y 16 de agosto

Bonastre, 23 de mayo y 22 de julio

Calafell, 29 de junio y 16 de julio

Segur de Calafell, 16 de julio y 29 de septiembre

Cunit, 20 de enero y 11 de julio

Llorenç del Penedès, 24 de marzo y 10 de agosto

Masllorenç, 7 de enero y 8 de agosto

Montmell, El, 29 de marzo y 10 de octubre

Sant Jaume dels Domenys, 25 de julio y 26 de julio

Santa Oliva, 25 de enero y 25 de agosto

Vendrell, El, 26 de julio y 27 de julio

 

 

BARCELONÈS

 

Badalona, 24 de marzo y 11 de mayo

Barcelona, 12 de febrero y 24 de septiembre

Hospitalet de Llobregat, L’, 12 de febrero y 24 de septiembre

Sant Adrià de Besòs, 2 de mayo y 8 de septiembre

Santa Coloma de Gramenet, 24 de marzo y 5 de septiembre

 

 

BERGUEDÀ

 

Avià, 27 de mayo y 29 de agosto

Bagà, 3 de agosto y 2 de noviembre

Berga, 26 de mayo y 8 de septiembre

Borredà, 22 de agosto y 23 de agosto

Capolat, 26 de mayo y 8 de septiembre

Casserres, 18 de abril y 29 de agosto

Castell de l’Areny, 25 de enero y 23 de mayo

Castellar de n’Hug, 11 de julio y 29 de septiembre

Castellar del Riu

Espinalbet, 27 de mayo y 8 de septiembre

Llinars, 11 de junio y 8 de septiembre

Cercs, 26 de mayo y 31 de octubre

Espunyola, L’, 26 de mayo y 27 de mayo

Fígols, 17 de octubre y 22 de noviembre

Gironella, 25 de abril y 22 de agosto

Gisclareny, 23 de abril y 13 de junio

Gósol, 20 de julio y 31 de octubre

Guardiola de Berguedà, 25 de abril y 10 de agosto

Montclar, 27 de mayo y 7 de diciembre

Montmajor, propuesta no formulada

Nou de Berguedà, La, 26 de mayo y 11 de noviembre

Olvan, 20 de enero y 8 de agosto

Cal Rosal, 26 de mayo y 11 de julio

Pobla de Lillet, La, 3 de octubre y 3 de noviembre

Puig-reig, 17 de mayo y 11 de noviembre

Ametlla de Merola, L’, 17 de mayo y 19 de septiembre

Quar, La, 18 de julio y 25 de julio

Sagàs, 17 de octubre y 30 de noviembre

Guàrdia, La, 7 de octubre y 17 de octubre

Saldes, 26 de agosto y 8 de septiembre

Sant Jaume de Frontanyà, 26 de mayo y 25 de julio

Sant Julià de Cerdanyola, 12 de septiembre y 9 de diciembre

Santa Maria de Merlès, 11 de noviembre

Vallcebre, 30 de mayo y 31 de octubre

Vilada, 23 de junio y 9 de diciembre

Viver i Serrateix

Sant Joan Montdarn, 6 de agosto y 29 de agosto

Serrateix, 9 de mayo y 6 de agosto

Viver, 6 de agosto y 9 de septiembre

 

 

CERDANYA

 

Alp, 8 de febrero y 29 de junio

Masella, 29 de junio y 12 de septiembre

Molina, La, 29 de junio y 6 de agosto

Bellver de Cerdanya, 13 de junio y 11 de octubre

Bolvir, 22 de noviembre y 9 de diciembre

Das, 10 de agosto y 11 de agosto

Fontanals de Cerdanya, 23 de junio y 18 de julio

Ger, 5 de septiembre y 31 de diciembre

Greixer, 6 de junio y 23 de noviembre

Saga, 23 de mayo y 29 de diciembre

Guils de Cerdanya, 13 de mayo y 23 de diciembre

Isòvol, 26 de septiembre y 27 de septiembre

All, 12 de agosto y 8 de septiembre

Olopte, 29 de junio y 30 de agosto

Lles de Cerdanya, 27 de junio y 16 de septiembre

Llívia, 4 de abril y 6 de junio

Meranges, propuesta no formulada

Montellà i Martinet

Martinet, 18 de enero y 2 de diciembre

Montellà, 25 de agosto y 28 de noviembre

Prats i Sansor, 6 de agosto y 29 de noviembre

Prullans, 15 de enero y 30 de mayo

Puigcerdà, 18 de julio y 8 de septiembre

Age, 7 de enero y 13 de junio

Ventajola, 4 de julio y 21 de diciembre

Vilallobent, 5 de septiembre y 30 de noviembre

Riu de Cerdanya, 20 de enero y 25 de junio

Urús, 20 de agosto y 23 de noviembre

 

 

CONCA DE BARBERÀ

 

Barberà de la Conca, 26 de julio y 22 de agosto

Blancafort, 26 de agosto y 2 de noviembre

Conesa, 20 de mayo y 11 de noviembre

Espluga de Francolí, L’, 29 de julio y 1 de agosto

Forès, 3 de septiembre y 7 de diciembre

Llorac, 26 de agosto y 27 de agosto

Albió, 2 de septiembre y 3 de septiembre

Rauric, 1 de octubre y 3 de octubre

Montblanc, 8 de septiembre y 9 de septiembre

Passanant i Belltall

Belltall, 13 de agosto y 1 de octubre

Glorieta, 12 de mayo y 20 de agosto

Passanant, 12 de mayo y 20 de agosto

Pobla de Ferran, La, 12 de mayo y 20 de agosto

Sala de Comalats, 12 de mayo y 20 de agosto

Piles, Les, 11 de noviembre y 13 de diciembre

Biure, 6 de mayo y 7 de mayo

Guialmons, 13 de mayo y 14 de mayo

Sant Gallard, 3 de septiembre y 8 de septiembre

Pira, 5 de agosto y 8 de agosto

Pontils, 29 de julio y 30 de julio

Sant Magí de la Brufaganya, 19 de agosto y 17 de septiembre

Santa Perpètua de Gaià, 12 de agosto y 13 de agosto

Seguer, 19 de agosto y 20 de agosto

Vallespinosa, 5 de agosto y 6 de agosto

Rocafort de Queralt, 6 de agosto y 16 de agosto

Santa Coloma de Queralt, 8 de noviembre y 31 de diciembre

Aguiló, 22 de enero y 24 de septiembre

Pobla de Carivenys, La, 23 de junio y 27 de agosto

Roques, Les, 11 de mayo y 29 de junio

Sarral, 29 de julio y 26 de septiembre

Montbrió de la Marca, 20 de enero y 10 de agosto

Vallverd, 9 de mayo y 26 de agosto

Savallà del Comtat, 30 de septiembre y 1 de octubre

Segura, 13 de mayo y 14 de mayo

Senan, 7 de enero y 16 de agosto

Solivella, 9 de septiembre y 31 de octubre

Vallclara, 26 de agosto y 29 de agosto

Vallfogona de Riucorb, 9 de julio y 3 de diciembre

Vilanova de Prades, 13 de junio y 6 de agosto

Vilaverd, 8 de julio y 11 de noviembre

Vimbodí i Poblet, 18 de enero y 5 de agosto

 

 

GARRAF

 

Canyelles, 25 de julio y 9 de septiembre

Cubelles, 30 de julio y 16 de agosto

Olivella, 1 de agosto y 31 de octubre

Sant Pere de Ribes, 25 de enero y 29 de junio

Roquetes, Les, 12 de febrero y 27 de junio

Sitges, 24 de agosto y 23 de septiembre

Vilanova i la Geltrú, 8 de febrero y 5 de agosto

 

 

GARRIGUES

 

Albagés, L’, 20 de enero y 29 de agosto

Albi, L’, 5 de agosto y 26 de septiembre

Arbeca, 25 de julio y 16 de agosto

Bellaguarda, 18 de enero y 25 de abril

Borges Blanques, Les, 5 de septiembre y 6 de septiembre

Bovera, 23 de mayo y 12 de septiembre

Castelldans, 8 de septiembre y 9 de septiembre

Cervià de les Garrigues, 29 de septiembre y 30 de septiembre

Cogul, El, 20 de enero y 2 de mayo

Espluga Calba, L’, 8 de febrero y 22 de agosto

Floresta, La, 3 de febrero y 22 de agosto

Fulleda, 26 de agosto y 29 de agosto

Granadella, La, 18 de enero y 14 de septiembre

Granyena de les Garrigues, 18 de marzo y 30 de septiembre

Juncosa, 19 de marzo y 23 de abril

Juneda, 29 de agosto y 30 de agosto

Omellons, Els, 25 de enero y 26 de septiembre

Pobla de Cérvoles, La, 17 de mayo y 22 de noviembre

Puiggròs, 1 de agosto y 2 de agosto

Soleràs, El, 4 de agosto y 16 de agosto

Tarrés, 16 de agosto y 17 de agosto

Torms, Els, 18 de enero y 9 de mayo

Vilosell, El, 20 de enero y 9 de mayo

Vinaixa, 25 de abril y 29 de agosto

 

 

GARROTXA

 

Argelaguer, 9 de mayo y 12 de diciembre

Besalú, 18 de marzo y 16 de septiembre

Beuda, 18 de marzo y 16 de septiembre

Castellfollit de la Roca, 17 de mayo y 19 de septiembre

Maià de Montcal, 25 de enero y 13 de mayo

Dosquers, 13 de mayo y 25 de julio

Mieres, 18 de marzo y 29 de agosto

Montagut i Oix, 7 de enero y 2 de mayo

Olot, 8 de septiembre y 9 de septiembre

Planes d’Hostoles, Les, 25 de julio y 26 de septiembre

Preses, Les, 8 de septiembre y 10 de octubre

Riudaura, 20 de enero y 7 de diciembre

Sales de Llierca, 23 de abril y 11 de noviembre

Sant Aniol de Finestres, 1 de agosto y 13 de diciembre

Sant Feliu de Pallerols, 13 de mayo y 1 de agosto

Sant Ferriol, 18 de marzo y 16 de septiembre

Sant Jaume de Llierca, 25 de julio y 26 de julio

Sant Joan les Fonts, 23 de junio y 9 de septiembre

Santa Pau, 12 de agosto y 16 de agosto

Tortellà, 25 de abril y 16 de agosto

Vall de Bianya, La, 4 de abril y 13 de mayo

Canya, La, 29 de abril y 16 de diciembre

Vall d’en Bas, La

Hostalets d’en Bas, Els, 16 de agosto y 8 de septiembre

Joanetes, 25 de julio y 8 de septiembre

Mallol, El, 29 de agosto y 8 de septiembre

Pinya, La, 1 de agosto y 8 de septiembre

Puigpardines, 16 de agosto y 8 de septiembre

Sant Esteve d’en Bas, 8 de septiembre y 19 de septiembre

Sant Privat d’en Bas, 22 de agosto y 8 de septiembre

 

 

GIRONÈS

 

Aiguaviva, 25 de julio y 29 de octubre

Bescanó, 25 de julio y 25 de octubre

Bordils, 22 de agosto y 31 de octubre

Campllong, 23 de mayo y 26 de agosto

Canet d’Adri, 26 de septiembre y 29 de octubre

Cassà de la Selva, 23 de mayo y 24 de mayo

Celrà, 9 de mayo y 25 de julio

Cervià de Ter, 27 de agosto y 31 de octubre

Flaçà, 7 de julio y 11 de octubre

Fornells de la Selva, 25 de julio y 29 de octubre

Girona, 25 de julio y 29 de octubre

Juià, 5 de septiembre y 28 de octubre

Llagostera, 24 de marzo y 17 de mayo

Llambilles, 11 de julio y 31 de octubre

Madremanya, 8 de agosto y 7 de octubre

Quart, 18 de julio y 25 de julio

Salt, 25 de julio y 29 de octubre

Sant Andreu Salou, propuesta no formulada

Sant Gregori, 18 de julio y 29 de octubre

Sant Joan de Mollet, 20 de enero y 29 de octubre

Sant Jordi Desvalls, 25 de julio y 31 de octubre

Sant Julià de Ramis, 26 de julio y 29 de octubre

Sant Martí de Llémena, 31 de octubre y 5 de diciembre

Sant Martí Vell, 25 de julio y 29 de octubre

Sarrià de Ter, 25 de julio y 29 de octubre

Vilablareix, 25 de julio y 29 de octubre

Viladasens, 22 de enero y 14 de octubre

 

 

MARESME

 

Alella, 1 de agosto y 31 de octubre

Arenys de Mar, 11 de julio y 16 de agosto

Arenys de Munt, 10 de noviembre y 11 de noviembre

Argentona, 4 de agosto y 3 de octubre

Cabrera de Mar, 1 de agosto

Cabrils, 3 de mayo y 31 de octubre

Caldes d’Estrac, 8 de septiembre y 13 de diciembre

Calella, 16 de junio y 23 de septiembre

Canet de Mar, 29 de junio y 8 de septiembre

Dosrius, 13 de mayo y 2 de septiembre

Malgrat de Mar, 16 de agosto y 5 de diciembre

Masnou, El, 29 de junio y 31 de octubre

Mataró, 27 de julio y 28 de julio

Montgat, 22 de abril y 23 de junio

Òrrius, 31 de octubre y 30 de noviembre

Palafolls, 25 de agosto y 8 de septiembre

Pineda de Mar, 26 de agosto y 29 de agosto

Premià de Dalt, 29 de junio y 31 de octubre

Premià de Mar, 8 de febrero y 11 de julio

Sant Andreu de Llavaneres, 18 de julio y 30 de noviembre

Sant Cebrià de Vallalta, 29 de julio y 30 de septiembre

Sant Iscle de Vallalta, 22 de abril y 18 de noviembre

Sant Pol de Mar, 25 de enero y 25 de julio

Sant Vicenç de Montalt, 22 de enero y 31 de octubre

Santa Susanna, 11 de agosto y 12 de agosto

Teià, 12 de septiembre y 11 de noviembre

Tiana, 13 de junio y 16 de septiembre

Tordera, 11 de mayo y 24 de agosto

Vilassar de Dalt, 29 de abril y 25 de agosto

Vilassar de Mar, 27 de junio y 31 de octubre

 

 

MONTSIÀ

 

Alcanar, 20 de mayo y 10 de octubre

Cases d’Alcanar, Les, 29 de junio y 16 de julio

Amposta, 12 de septiembre y 5 de diciembre

Freginals, 24 de agosto y 31 de octubre

Galera, La, 19 de marzo y 10 de agosto

Godall, 9 de febrero y 9 de diciembre

Mas de Barberans, 25 de abril y 16 de agosto

Masdenverge, 7 de octubre y 5 de diciembre

Sant Carles de la Ràpita, 25 de julio y 8 de septiembre

Sant Jaume d’Enveja, 23 de junio y 25 de julio

Muntells, Els, 16 de febrero y 10 de agosto

Santa Bàrbara, 9 de mayo y 5 de diciembre

Sénia, La, 15 de febrero y 9 de mayo

Ulldecona, 12 de septiembre y 18 de octubre

 

 

NOGUERA

 

Àger, 22 de enero y 16 de agosto

Agulló, 23 de abril y 20 de agosto

Corçà, 7 de mayo y 6 de agosto

Fontdepou, 2 de enero y 23 de julio

Masos de Millà, Els, 30 de abril y 30 de julio

Millà, 14 de mayo y 3 de septiembre

Règola, La, 28 de mayo y 4 de agosto

Vilamajor, 24 de septiembre

Albesa, 18 de marzo y 16 de agosto

Algerri, 2 de febrero y 3 de febrero

Alòs de Balaguer, 20 de enero y 5 de agosto

Artesa de Segre, 20 de enero y 30 de septiembre

Avellanes i Santa Linya, Les

Avellanes, Les, 23 de abril y 16 de agosto

Santa Linya, 25 de abril y 25 de mayo

Tartareu, 22 de agosto y 29 de septiembre

Vilanova de la Sal, 3 de febrero y 30 de julio

Balaguer, 9 de noviembre y 10 de noviembre

Baronia de Rialb, La

Bellfort, 16 de agosto y 28 de noviembre

Gualter, 9 de febrero y 23 de julio

Palau de Rialb, El, 9 de mayo y 16 de agosto

Pallerols, 25 de abril y 21 de noviembre

Politg, 9 de febrero y 5 de mayo

Puig de Rialb, El, 26 de mayo y 3 de octubre

Serra de Rialb, La, 2 de mayo y 10 de septiembre

Torre de Rialb, La, 4 de julio y 22 de noviembre

Vilaplana, 18 de mayo y 29 de septiembre

Bellcaire d’Urgell, 23 de mayo y 12 de septiembre

Bellmunt d’Urgell, 9 de mayo y 22 de agosto

Cabanabona, 19 de agosto y 20 de agosto

Camarasa, 25 de abril y 31 de octubre

Ametlla de Montsec, L’, 29 de julio y 5 de diciembre

Figuerola de Meià, 8 de agosto y 12 de diciembre

Fontllonga, 29 de agosto y 27 de septiembre

Sant Llorenç de Montgai, 25 de mayo y 10 de agosto

Castelló de Farfanya, 23 de abril y 9 de noviembre

Cubells, 25 de abril y 19 de agosto

Torre de Fluvià, La, 26 de agosto y 29 de agosto

Foradada, 20 de enero y 9 de febrero

Marcovau, 4 de junio y 6 de agosto

Montsonís, 9 de febrero y 9 de julio

Rubió de Dalt i Rubió del Mig, 9 de febrero y 29 de septiembre

Ivars de Noguera, 20 de enero y 5 de agosto

Menàrguens, 22 de enero y 29 de abril

Montgai, 5 de septiembre y 5 de diciembre

Butsènit, 16 de agosto y 5 de diciembre

Oliola, 28 de enero y 8 de agosto

Os de Balaguer, 6 de agosto y 29 de septiembre

Alberola, 13 de junio y 5 de septiembre

Gerb, 6 de agosto y 9 de noviembre

Monestir d’Avellanes, 6 de agosto y 29 de septiembre

Penelles, 9 de mayo y 29 de agosto

Ponts, 9 de febrero y 14 de septiembre

Preixens, 29 de abril y 29 de agosto

Pradell, 20 de enero y 15 de julio

Ventoses, Les, 25 de julio y 22 de agosto

Sentiu de Sió, La, 9 de mayo y 29 de septiembre

Térmens, 20 de enero y 12 de septiembre

Tiurana, 9 de febrero y 8 de septiembre

Torrelameu, 20 de enero y 2 de mayo

Vallfogona de Balaguer, 29 de septiembre y 30 de septiembre

Hostal Nou i la Codosa, L’, 23 de julio y 30 de septiembre

Ràpita, La, 16 de julio y 30 de septiembre

Vilanova de l’Aguda, 6 de febrero y 7 de marzo

Alzina, L’, 6 de agosto y 16 de agosto

Guardiola, 23 de abril y 13 de agosto

Ribelles, 14 de mayo y 12 de septiembre

Vilalta, 30 de julio y 6 de agosto

Vilanova de Meià, 9 de mayo y 12 de septiembre

Boada, 9 de mayo y 22 de agosto

Gàrzola, 9 de mayo y 5 de septiembre

Lluçars, 9 de mayo y 19 de septiembre

Santa Maria de Meià, 9 de mayo y 16 de agosto

 

 

OSONA

 

Alpens, 9 de febrero y 27 de septiembre

Balenyà, 21 de enero y 24 de agosto

Brull, El, 25 de julio y 11 de noviembre

Calldetenes, 24 de marzo y 24 de septiembre

Centelles, 1 de septiembre y 31 de diciembre

Collsuspina, 1 de agosto y 2 de agosto

Espinelves, 22 de enero y 25 de julio

Esquirol, L’, 24 de marzo y 23 de junio

Cantonigròs, 24 de marzo y 16 de agosto

Sant Martí Sescorts, 24 de marzo y 11 de noviembre

Folgueroles, 24 de marzo y 12 de septiembre

Gurb, 24 de marzo y 30 de noviembre

Lluçà, 21 de noviembre

Malla, 22 de enero y 24 de marzo

Manlleu, 24 de marzo y 12 de septiembre

Masies de Roda, Les, 15 de julio y 29 de septiembre

Masies de Voltregà, Les, 5 de septiembre y 8 de septiembre

Vinyoles, 11 de julio y 8 de septiembre

Montesquiu, 31 de octubre y 9 de diciembre

Muntanyola, 16 de junio y 7 de diciembre

Olost, 16 de agosto y 31 de octubre

Santa Creu de Jotglar, 14 de septiembre y 31 de octubre

Orís, 25 de agosto y 19 de septiembre

Oristà, 20 de enero y 30 de noviembre

Raval de Sant Feliu, El, 12 de septiembre y 5 de diciembre

Torre d’Oristà, La, 20 de enero y 8 de septiembre

Perafita, 2 de febrero y 29 de junio

Prats de Lluçanès, 22 de enero y 25 de junio

Roda de Ter, 24 de marzo y 23 de septiembre

Rupit i Pruit, 29 de septiembre y 30 de noviembre

Sant Agustí de Lluçanès, 25 de agosto y 28 de septiembre

Sant Bartomeu del Grau, 24 de agosto y 31 de octubre

Sant Boi de Lluçanès, propuesta no formulada

Sant Hipòlit de Voltregà, 5 de septiembre y 8 de septiembre

Sant Julià de Vilatorta, 24 de marzo y 18 de julio

Sant Martí d’Albars, 11 de noviembre y 12 de noviembre

Sant Martí de Centelles, 25 de julio y 11 de noviembre

Sant Pere de Torelló, 29 de junio y 26 de septiembre

Sant Quirze de Besora, 24 de marzo y 16 de junio

Sant Sadurní d’Osormort, 17 de mayo y 5 de septiembre

Sant Vicenç de Torelló, 22 de enero y 5 de septiembre

Santa Cecília de Voltregà, 24 de marzo y 22 de noviembre

Santa Eugènia de Berga, 24 de marzo y 5 de septiembre

Santa Eulàlia de Riuprimer, 24 de marzo y 5 de septiembre

Santa Maria de Besora, 12 de septiembre y 5 de diciembre

Seva, 2 de mayo y 31 de octubre

Sobremunt, 11 de noviembre y 13 de diciembre

Sora, 13 de mayo y 29 de junio

Taradell, 20 de enero y 25 de agosto

Tavèrnoles, 24 de marzo y 3 de agosto

Tavertet, 23 de abril

Tona, 24 de marzo y 30 de noviembre

Torelló, 1 de agosto y 19 de septiembre

Vic, 24 de marzo y 5 de julio

Vidrà, 15 de enero y 26 de septiembre

Viladrau, 8 de septiembre y 11 de noviembre

Vilanova de Sau, 24 de marzo y 16 de agosto

 

 

 

PALLARS JUSSÀ

 

Abella de la Conca, 14 de mayo y 3 de octubre

Castell de Mur

Cellers, 29 de agosto y 19 de septiembre

Collmorter, 7 de mayo y 19 de septiembre

Guàrdia de Tremp, 19 de septiembre y 10 de octubre

Meüll, El, 19 de septiembre y 11 de noviembre

Puigmaçana, 19 de septiembre y 11 de noviembre

Santa Llúcia, 19 de septiembre y 13 de diciembre

Vilamolat de Mur, 7 de mayo y 19 de septiembre

Conca de Dalt

Aramunt, 21 de enero y 10 de septiembre

Claverol, 6 de febrero y 20 de agosto

Erinyà, 16 de mayo y 15 de junio

Hortoneda, 2 de mayo y 13 de agosto

Pessonada, 30 de julio y 13 de agosto

Pont de Claverol, El, 19 de enero y 24 de agosto

Rivert, 13 de agosto y 11 de noviembre

Sant Martí de Canals, 5 de agosto y 11 de noviembre

Serradell, 23 de abril y 30 de noviembre

Sossís, 2 de febrero y 24 de agosto

Toralla, 16 de enero y 1 de agosto

Torallola, 13 de agosto y 22 de noviembre

Gavet de la Conca, 14 de enero y 24 de septiembre

Aransís, 28 de abril y 6 de agosto

Fontsagrada, 21 de enero y 6 de octubre

Sant Cristòfol de la Vall, 9 de julio y 30 de julio

Sant Martí de Barcedana, 28 de julio y 6 de agosto

Sant Miquel de la Vall, 25 de agosto y 29 de septiembre

Sant Salvador de Toló, 10 de junio y 6 de agosto

Sant Serni, 10 de junio y 26 de noviembre

Isona i Conca Dellà

Basturs, 14 de mayo y 3 de septiembre

Benavent, 20 de julio y 20 de agosto

Biscarri, 24 de septiembre y 30 de noviembre

Conques, 19 de marzo y 14 de septiembre

Figuerola d’Orcau, 16 de enero y 16 de agosto

Isona, 23 de enero y 26 de agosto

Orcau, 13 de junio y 6 de agosto

Sant Romà d’Abella, 29 de abril y 2 de junio

Llimiana, 25 de mayo y 16 de agosto

Pobla de Segur, La, 9 de mayo y 18 de junio

Salàs de Pallars, 29 de abril y 5 de agosto

Sant Esteve de la Sarga, 14 de mayo y 8 de septiembre

Sarroca de Bellera, 1 de agosto

Esglésies, Les, 29 de agosto

Senterada, 28 de julio y 16 de agosto

Talarn, 11 de enero y 11 de noviembre

Torre de Cabdella, La, 8 de agosto y 29 de agosto

Tremp, 14 de mayo y 8 de septiembre

 

 

PALLARS SOBIRÀ

 

Alins, 22 de enero y 23 de junio

Ainet de Besan, 5 de enero y 3 de octubre

Araós, 2 de septiembre y 27 de diciembre

Àreu, 15 de enero y 1 de agosto

Alt Àneu

Alòs d’Isil, 9 de febrero y 27 de agosto

Borén, 9 de febrero y 20 de agosto

Isavarre, 9 de febrero y 10 de agosto

Isil, 9 de febrero y 23 de junio

Son, 9 de febrero y 8 de agosto

Sorpe, 9 de febrero y 13 de agosto

València d’Àneu, 9 de febrero y 8 de septiembre

Baix Pallars

Ancs, 1 de agosto y 22 de noviembre

Baén, 1 de agosto y 30 de noviembre

Balestui, 21 de enero y 1 de agosto

Bresca, 1 de agosto y 29 de septiembre

Bretui, 1 de agosto y 27 de diciembre

Cortscastell, 26 de julio y 1 de agosto

Enseu, 1 de agosto y 27 de diciembre

Gerri de la Sal, 20 de enero y 1 de agosto

Mentui, 18 de enero y 1 de agosto

Montcortès, 1 de agosto y 29 de septiembre

Peracalç, 1 de agosto y 10 de agosto

Peramea, 11 de julio y 1 de agosto

Pujol, 1 de agosto y 30 de noviembre

Sellui, 1 de agosto y 30 de diciembre

Espot, 22 de septiembre y 9 de diciembre

Esterri d’Àneu, 22 de enero y 9 de febrero

Esterri de Cardós, 7 de enero y 25 de enero

Farrera, 9 de febrero y 16 de agosto

Montesclado, 9 de febrero y 23 de septiembre

Guingueta d’Àneu, La, 9 de febrero y 9 de diciembre

Escaló, 9 de febrero y 18 de agosto

Escart, 9 de febrero y 9 de diciembre

Lladorre, 29 de julio y 11 de noviembre

Aineto, 9 de septiembre y 11 de noviembre

Boldís Jussà, 29 de junio y 11 de noviembre

Boldís Sobirà, 29 de septiembre y 11 de noviembre

Lleret, 16 de septiembre y 11 de noviembre

Tavascan, 5 de agosto y 24 de agosto

Llavorsí, 9 de febrero y 26 de julio

Rialp, 9 de febrero y 26 de septiembre

Soriguera, 9 de febrero y 16 de agosto

Sort, 9 de febrero y 1 de agosto

Tírvia, 18 de enero y 1 de agosto

Vall de Cardós

Ainet de Cardós, 9 de febrero y 29 de diciembre

Anàs, 3 de septiembre y 18 de noviembre

Bonestarre, 22 de enero y 15 de octubre

Cassibrós, 31 de agosto y 30 de noviembre

Estaon, 14 de mayo y 25 de julio

Lladrós, 9 de febrero y 29 de junio

Ribera de Cardós, 9 de febrero y 8 de septiembre

Surri, 10 de agosto y 31 de diciembre

 

 

PLA DE L’ESTANY

 

Banyoles, 16 de agosto y 24 de octubre

Camós, 16 de agosto y 24 de octubre

Cornellà del Terri, 29 de junio y 24 de octubre

Crespià, 29 de febrero y 12 de diciembre

Esponellà, 8 de febrero y 24 de octubre

Fontcoberta, 5 de agosto y 24 de octubre

Palol de Revardit, 24 de octubre y 31 de octubre

Porqueres, 24 de octubre y 7 de diciembre

Sant Miquel de Campmajor, 5 de febrero y 26 de septiembre

Briolf, 21 de junio y 27 de diciembre

Falgons, 22 de enero y 19 de septiembre

Sant Martí de Campmajor, 23 de mayo y 11 de noviembre

Ventajol, 21 de junio y 18 de octubre

Serinyà, 24 de octubre y 28 de noviembre

Vilademuls, 25 de enero y 24 de octubre

 

 

PLA D’URGELL

 

Barbens, 12 de agosto y 8 de noviembre

Bell-lloc d’Urgell, 29 de septiembre y 30 de septiembre

Bellvís, 20 de enero y 26 de octubre

Arcs, Els, 15 de enero y 3 de octubre

Castellnou de Seana, 5 de febrero y 12 de septiembre

Fondarella, 20 de enero y 5 de septiembre

Golmés, 17 de mayo y 6 de agosto

Ivars d’Urgell, 6 de junio y 30 de noviembre

Vallverd, 18 de marzo y 3 de octubre

Linyola, 23 de mayo y 16 de agosto

Miralcamp, 20 de enero y 29 de agosto

Mollerussa, 19 de marzo y 20 de mayo

Palau d’Anglesola, El, 3 de febrero y 29 de agosto

Poal, El, 18 de marzo y 29 de agosto

Sidamon, 3 de febrero y 24 de agosto

Torregrossa, 22 de enero y 16 de agosto

Vilanova de Bellpuig, 29 de junio y 2 de septiembre

Vila-sana, 18 de marzo y 30 de septiembre

 

 

PRIORAT

 

Bellmunt del Priorat, 13 de diciembre y 28 de diciembre

Bisbal de Falset, La, 25 de julio y 8 de septiembre

Cabacés, 3 de febrero y 5 de agosto

Capçanes, 29 de julio y 1 de agosto

Cornudella de Montsant, 11 de julio y 22 de agosto

Albarca, 22 de enero y 16 de agosto

Siurana, 9 de mayo y 16 de agosto

Falset, 18 de enero y 16 de agosto

Figuera, La, 15 de enero y 11 de noviembre

Gratallops, 20 de enero y 10 de agosto

Guiamets, Els, 19 de agosto y 28 de diciembre

Lloar, El, 8 de agosto y 29 de septiembre

Marçà, 16 de agosto y 27 de diciembre

Margalef, 6 de agosto y 29 de septiembre

Masroig, El, 19 de agosto y 24 de agosto

Molar, El, 16 de agosto y 17 de agosto

Morera de Montsant, La, 8 de septiembre y 9 de septiembre

Escaladei, 31 de octubre y 5 de diciembre

Poboleda, 4 de agosto y 5 de agosto

Porrera, 3 de febrero y 14 de noviembre

Pradell de la Teixeta, 22 de julio y 3 de octubre

Torre de Fontaubella, La, 6 de agosto y 31 de diciembre

Torroja del Priorat, 9 de mayo y 29 de septiembre

Ulldemolins, 12 de septiembre y 10 de diciembre

Vilella Alta, La, 18 de enero y 25 de julio

Vilella Baixa, La, 13 de mayo y 23 de mayo

 

 

RIBERA D’EBRE

 

Ascó, 15 de enero y 19 de agosto

Benissanet, 15 de enero y 25 de julio

Flix, 16 de agosto y 17 de agosto

Garcia, 15 de enero y 12 de agosto

Ginestar, 11 de noviembre y 14 de noviembre

Miravet, 13 de junio y 14 de octubre

Móra d’Ebre, 18 de enero y 26 de agosto

Móra la Nova, 8 de agosto y 21 de octubre

Palma d’Ebre, La, 29 de abril y 2 de mayo

Rasquera, 4 de agosto y 5 de agosto

Riba-roja d’Ebre, 5 de febrero y 24 de agosto

Tivissa, 25 de julio y 26 de julio

Darmós, 1 de febrero y 16 de agosto

Llaberia, 18 de enero y 29 de agosto

Serra d’Almos, La, 4 de enero y 8 de agosto

Torre de l’Espanyol, La, 15 de enero y 25 de julio

Vinebre, 13 de mayo y 26 de agosto

 

 

RIPOLLÈS

 

Campdevànol, 19 de septiembre y 20 de septiembre

Campelles, 25 de mayo y 11 de noviembre

Camprodon, 20 de junio y 21 de junio

Gombrèn, 5 de septiembre y 6 de septiembre

Llanars, 26 de septiembre y 27 de septiembre

Llosses, Les, 16 de agosto y 9 de diciembre

Molló, 11 de julio y 21 de noviembre

Espinavell, 5 de agosto y 13 de octubre

Ogassa, 2 de mayo y 5 de diciembre

Pardines, 3 de agosto y 4 de agosto

Planoles, 22 de enero y 23 de agosto

Queralbs, 25 de julio y 26 de julio

Ribes de Freser, 13 de junio y 16 de agosto

Ripoll, 11 de mayo y 12 de mayo

Sant Joan de les Abadesses, 12 de septiembre y 13 de septiembre

Sant Pau de Segúries, 5 de septiembre y 6 de septiembre

Setcases, 9 de mayo y 29 de septiembre

Toses, 11 de julio y 5 de diciembre

Vallfogona de Ripollès, 25 de agosto y 26 de agosto

Vilallonga de Ter, 14 de noviembre y 15 de noviembre

 

 

SEGARRA

 

Biosca, 29 de julio y 30 de julio

Lloberola, 29 de septiembre y 30 de septiembre

Cervera, 6 de febrero y 26 de septiembre

Cardosa, La, 2 de enero y 16 de julio

Castellnou d’Oluges, 14 de mayo y 20 de agosto

Malgrat, 23 de enero y 13 de agosto

Prenyanosa, 6 de agosto y 29 de septiembre

Vergós de Cervera, 14 de mayo y 6 de agosto

Estaràs, 7 de enero y 29 de agosto

Alta-riba, 23 de abril y 7 de octubre

Ferran, 7 de mayo y 28 de diciembre

Gàver, 11 de mayo y 26 de agosto

Vergós Guerrejat, 22 de julio y 13 de agosto

Granyanella, 29 de julio y 1 de agosto

Curullada, La, 23 de enero y 10 de septiembre

Fonolleres, 26 de agosto y 27 de agosto

Móra, La, 15 de julio y 16 de julio

Tordera, 5 de septiembre y 6 de septiembre

Granyena de Segarra, 15 de septiembre y 16 de septiembre

Guissona, 25 de abril y 8 de septiembre

Ivorra, 23 de abril y 31 de diciembre

Massoteres, 14 de mayo y 20 de agosto

Palouet, 14 de mayo y 25 de julio

Talteüll, 14 de mayo y 13 de agosto

Montoliu de Segarra, 29 de junio y 30 de junio

Montornès de Segarra, 30 de julio y 1 de agosto

Mas de Bondia, El, 24 de agosto y 25 de agosto

Oluges, Les, 20 de enero y 2 de abril

Montfalcó Murallat, 20 de enero y 14 de mayo

Santa Fe, 20 de enero y 26 de mayo

Plans de Sió, els

Aranyó, 30 de junio y 15 de septiembre

Canós, El, 28 de julio

Concabella, 22 de enero y 28 de julio

Hostafrancs, 6 de mayo y 24 de agosto

Montcortès de Segarra, 7 de julio y 8 de julio

Mont-roig, 21 de julio y 16 de agosto

Muller, 30 de junio y 15 de septiembre

Pallargues, Les, 5 de mayo y 8 de agosto

Pelagalls, 7 de abril y 8 de abril

Ratera, 22 de enero y 9 de agosto

Sisteró, 7 de abril y 8 de abril

Ribera d’Ondara

Briansó, 25 de abril y 29 de agosto

Gramuntell, 25 de abril y 29 de agosto

Hostalets, 25 de abril y 29 de agosto

Llindars, 25 de abril y 29 de agosto

Montfar, 25 de abril y 29 de agosto

Montpalau, 25 de abril y 29 de agosto

Pomar, 25 de abril y 29 de agosto

Rubinat, 25 de abril y 29 de agosto

Sant Antolí i Vilanova, 25 de abril y 29 de agosto

Sant Pere dels Arquells, 25 de abril y 29 de agosto

Sisquella, La, 25 de abril y 29 de agosto

Sanaüja, 8 de septiembre y 9 de septiembre

Sant Guim de Freixenet, 3 de junio y 8 de agosto

Sant Guim de la Plana, 13 de agosto y 16 de agosto

Comabella, 14 de mayo

Vicfred, 8 de octubre y 10 de octubre

Sant Ramon, 25 de julio y 31 de agosto

Gospí, 26 de septiembre y 1 de octubre

Portell, 7 de mayo y 31 de agosto

Viver de Segarra, 23 de enero y 17 de septiembre

Talavera, 27 de mayo y 30 de mayo

Pallerols, 25 de abril y 21 de noviembre

Tarroja de Segarra, 23 de abril y 6 de agosto

Torà, 1 de septiembre y 2 de septiembre

Torrefeta i Florejacs

Bellveí, 20 de enero y 25 de julio

Far, El, 9 de enero y 25 de agosto

Florejacs, 19 de marzo y 13 de agosto

Gra, 14 de mayo y 6 de agosto

Granollers, 14 de mayo y 25 de julio

Llor, El, 9 de enero y 25 de agosto

Morana, La, 22 de abril y 13 de agosto

Palou, 14 de mayo y 1 de octubre

Riber, 19 de marzo y 26 de julio

Sant Martí de la Morana, 31 de agosto y 11 de noviembre

Sedó, 12 de agosto y 19 de noviembre

Selvanera, 20 de enero y 14 de mayo

Torrefeta, 23 de abril y 4 de noviembre

 

 

SEGRIÀ

 

Aitona, 20 de mayo y 2 de septiembre

Alamús, Els, 20 de enero y 11 de noviembre

Albatàrrec, 7 de mayo y 11 de octubre

Alcanó, 3 de febrero y 18 de marzo

Alcarràs, 20 de enero y 26 de agosto

Alcoletge, 6 de mayo y 16 de septiembre

Alfarràs, 20 de enero y 29 de junio

Alfés, 20 de enero y 6 de agosto

Alguaire, 27 de mayo y 23 de septiembre

Almacelles, 2 de marzo y 24 de septiembre

Almatret, 3 de febrero y 29 de septiembre

Almenar, 20 de enero y 19 de septiembre

Alpicat, 16 de enero y 19 de agosto

Artesa de Lleida, 31 de agosto y 29 de septiembre

Aspa, 20 de enero y 19 de marzo

Benavent de Segrià, 1 de febrero y 29 de agosto

Corbins, 20 de mayo y 23 de mayo

Gimenells i el Pla de la Font

Gimenells, 13 de mayo y 7 de octubre

Pla de la Font, El, 2 de mayo y 24 de octubre

Granja d’Escarp, La, 20 de enero y 25 de julio

Llardecans, 23 de abril y 10 de diciembre

Lleida, 11 de mayo y 29 de septiembre

Raïmat, 27 de abril y 29 de julio

Sucs, 13 de mayo y 12 de agosto

Maials, 20 de enero y 16 de agosto

Massalcoreig, 15 de enero y 24 de agosto

Montoliu de Lleida, 13 de mayo y 8 de septiembre

Portella, La, 4 de marzo y 29 de abril

Puigverd de Lleida, 25 de abril y 29 de julio

Rosselló, 13 de octubre y 14 de octubre

Sarroca de Lleida, 18 de enero y 31 de octubre

Seròs, 1 de abril y 8 de septiembre

Soses, 20 de enero y 5 de septiembre

Sudanell, 30 de septiembre y 3 de octubre

Sunyer, 26 de abril y 13 de diciembre

Torrebesses, 20 de enero y 6 de agosto

Torrefarrera, 22 de enero y 9 de septiembre

Torres de Segre, 9 de mayo y 5 de diciembre

Torre-serona, 9 de mayo y 7 de noviembre

Vilanova de la Barca, 16 de agosto y 10 de octubre

Vilanova de Segrià, 25 de enero y 18 de julio

 

 

SELVA

 

Amer, 18 de marzo y 16 de agosto

Anglès, 5 de septiembre y 31 de octubre

Arbúcies, 27 de mayo y 1 de agosto

Blanes, 29 de marzo y 26 de julio

Breda, propuesta no formulada

Brunyola, 21 de enero y 11 de noviembre

Caldes de Malavella, 8 de agosto y 22 de septiembre

Cellera de Ter, La, 25 de abril y 31 de octubre

Fogars de la Selva, 13 de mayo y 16 de septiembre

Hostalric, 4 de julio y 26 de septiembre

Lloret de Mar, 25 de julio y 18 de noviembre

Maçanet de la Selva, 20 de mayo y 10 de agosto

Massanes, 24 de marzo y 8 de agosto

Osor, 29 de junio y 19 de septiembre

Riells i Viabrea, 8 de agosto y 11 de noviembre

Riudarenes, 19 de septiembre y 11 de noviembre

Riudellots de la Selva, 29 de septiembre y 31 de octubre

Sant Feliu de Buixalleu, 24 de marzo y 26 de julio

Sant Hilari Sacalm, 24 de marzo y 26 de agosto

Sant Julià del Llor i Bonmatí, 23 de abril y 31 de octubre

Santa Coloma de Farners, 29 de marzo y 23 de septiembre

Sils, 23 de septiembre y 26 de septiembre

Susqueda, 22 de enero y 3 de octubre

Tossa de Mar, 22 de enero y 29 de junio

Vidreres, 9 de febrero y 5 de septiembre

Vilobí d’Onyar, 20 de julio y 31 de octubre

 

 

SOLSONÈS

 

Castellar de la Ribera, propuesta no formulada

Clariana de Cardener, 5 de febrero y 2 de mayo

Hortoneda, 2 de mayo y 29 de junio

Joval, 2 de mayo y 20 de mayo

Sant Ponç, 2 de febrero y 2 de mayo

Coma i la Pedra, La, 25 de abril y 16 de agosto

Guixers, 9 de mayo y 17 de mayo

Lladurs, 13 de mayo y 30 de julio

Llena, La, 13 de mayo y 29 de noviembre

Montpol, 13 de mayo y 29 de septiembre

Timoneda, 13 de mayo y 10 de diciembre

Torrents, 7 de enero y 13 de mayo

Llobera, 9 de febrero y 2 de mayo

Molsosa, La, 20 de enero y 17 de mayo

Navès, 23 de abril y 20 de julio

Besora, 23 de abril y 29 de noviembre

Busa, 23 de abril y 11 de julio

Linyà, 23 de abril y 30 de noviembre

Pegueroles, 23 de abril y 11 de noviembre

Selva, La, 23 de abril y 23 de noviembre

Tentellatge, 23 de abril y 11 de noviembre

Valldora, La, 23 de abril y 27 de agosto

Odèn, 29 de abril

Cambrils, 3 de octubre

Olius, 8 de septiembre y 9 de septiembre

Pinell de Solsonès, 9 de febrero y 13 de mayo

Pinós, 22 de enero y 1 de septiembre

Ardèvol, 18 de enero y 1 de septiembre

Matamargó, 13 de junio y 1 de septiembre

Sant Just d’Ardèvol, 4 de mayo y 1 de septiembre

Vallmanya, 1 de septiembre y 26 de septiembre

Riner

Freixinet, 23 de septiembre y 26 de septiembre

Miracle, El, 6 de agosto y 8 de agosto

Santa Susanna, 3 de febrero y 11 de agosto

Su, 16 de agosto y 17 de agosto

Sant Llorenç de Morunys, 27 de mayo y 10 de agosto

Solsona, 8 de septiembre y 9 de septiembre

 

 

TARRAGONÈS

 

Altafulla, 29 de marzo y 11 de noviembre

Canonja, La, 20 de enero y 15 de abril

Catllar, El, 26 de agosto y 16 de diciembre

Constantí, 20 de enero y 1 de agosto

Creixell, 25 de julio y 31 de octubre

Morell, El, 1 de agosto y 7 de noviembre

Nou de Gaià, La, 22 de julio y 5 de agosto

Pallaresos, Els, 20 de enero y 6 de agosto

Perafort, 20 de enero y 29 de junio

Pobla de Mafumet, La, 2 de febrero y 27 de junio

Pobla de Montornès, La, 8 de septiembre y 14 de octubre

Renau, 9 de diciembre y 13 de diciembre

Riera de Gaià, La, 20 de julio y 14 de septiembre

Roda de Barà, 24 de agosto y 7 de diciembre

Salomó, 2 de mayo y 16 de agosto

Salou, 29 de enero y 31 de octubre

Secuita, La, 11 de julio y 16 de agosto

Argilaga, L’, 25 de enero y 16 de agosto

Gunyoles, Les, 21 de enero y 25 de julio

Vistabella, 5 de enero y 24 de agosto

Tarragona, 19 de agosto y 23 de septiembre

Torredembarra, 15 de julio y 5 de septiembre

Vespella de Gaià, 20 de enero y 29 de septiembre

Vilallonga del Camp, 1 de agosto y 14 de noviembre

Vila-seca, 18 de enero y 3 de agosto

 

 

TERRA ALTA

 

Arnes, 30 de mayo y 22 de julio

Batea, 22 de agosto y 23 de agosto

Bot, 2 de febrero y 3 de febrero

Caseres, 19 de agosto y 22 de agosto

Corbera d’Ebre, 17 de agosto y 18 de agosto

Fatarella, La, 8 de febrero y 8 de septiembre

Gandesa, 2 de septiembre y 5 de septiembre

Horta de Sant Joan, 18 de marzo y 8 de septiembre

Pinell de Brai, El, 8 de abril y 31 de octubre

Pobla de Massaluca, La, 15 de enero y 12 de agosto

Prat de Comte, 24 de agosto y 25 de agosto

Vilalba dels Arcs, 24 de marzo y 10 de agosto

 

 

URGELL

 

Agramunt, 2 de septiembre y 5 de septiembre

Almenara Alta, 5 de agosto y 6 de agosto

Donzell d’Urgell, 12 de agosto y 13 de agosto

Mafet, 2 de septiembre y 1 de octubre

Montclar, 25 de julio y 26 de julio

Puelles, Les, 1 de agosto y 5 de septiembre

Anglesola, 3 de marzo y 14 de septiembre

Belianes, 20 de enero y 25 de julio

Bellpuig, 18 de marzo y 16 de septiembre

Seana, 18 de marzo y 29 de septiembre

Castellserà, 20 de enero y 22 de julio

Ciutadilla, 2 de mayo y 29 de septiembre

Fuliola, La, 26 de julio y 13 de diciembre

Guimerà, 16 de enero y 23 de abril

Maldà, 4 de enero y 26 de agosto

Nalec, 11 de enero y 25 de julio

Omells de na Gaia, Els, 18 de marzo y 23 de mayo

Ossó de Sió, 10 de octubre y 11 de octubre

Bellver d’Ossó, 8 de agosto y 9 de agosto

Castellnou d’Ossó, 10 de septiembre y 12 de septiembre

Montfalcó d’Agramunt, 16 de mayo y 26 de septiembre

Preixana, 29 de marzo y 10 de agosto

Puigverd d’Agramunt, 17 de septiembre y 19 de septiembre

Sant Martí de Riucorb

Llorenç de Rocafort, 15 de julio y 18 de julio

Rocafort de Vallbona, 20 de enero y 26 de septiembre

Sant Martí de Maldà, 11 de noviembre y 23 de diciembre

Vilet, El, 26 de julio y 23 de diciembre

Tàrrega, 13 de mayo y 9 de septiembre

Talladell, El, 13 de junio y 3 de septiembre

Tornabous, 13 de mayo y 3 de octubre

Guàrdia d’Urgell, La, 21 de enero y 13 de junio

Tarròs, El, 6 de junio y 21 de noviembre

Vallbona de les Monges, 13 de mayo y 19 de septiembre

Montblanquet, 13 de mayo y 12 de agosto

Rocallaura, 8 de agosto y 10 de octubre

Verdú, 1 de febrero y 9 de septiembre

Vilagrassa, 20 de enero y 5 de diciembre

 

 

VAL D’ARAN

 

Arres, propuesta no formulada

Bausen, 16 de agosto y 17 de agosto

Bòrdes, es, 8 de septiembre y 7 de octubre

Arró, 29 de agosto y 11 de noviembre

Begòs, 3 de mayo y 16 de agosto

Benòs, 23 de junio y 11 de noviembre

Bossòst, 13 de junio y 16 de agosto

Canejan, 29 de agosto y 8 de septiembre

Les, 29 de junio y 6 de octubre

Naut Aran

Arties, 25 de junio y 25 de julio

Bagergue, 20 de julio y 1 de agosto

Garòs, 16 de agosto y 29 de agosto

Gessa, 29 de junio y 2 de julio

Salardú, 3 de mayo y 30 de noviembre

Tredòs, 2 de julio y 3 de agosto

Unha, 16 de septiembre y 10 de diciembre

Vaquèira, 3 de mayo y 5 de agosto

Vielha e Mijaran

Arròs, 29 de agosto y 8 de octubre

Aubèrt, 3 de octubre y 8 de octubre

Betlan, 5 de agosto y 8 de octubre

Betren, 3 de octubre y 8 de octubre

Casarilh, 8 de octubre y 21 de diciembre

Casau, 25 de julio y 8 de octubre

Escunhau, 29 de junio y 8 de octubre

Gausac, 16 de agosto y 8 de octubre

Mont, 10 de agosto y 8 de octubre

Montcorbau, 3 de agosto y 8 de octubre

Vielha, 8 de septiembre y 8 de octubre

Vila, 16 de agosto y 8 de octubre

Vilac, 1 de agosto y 8 de octubre

Vilamòs, 13 de agosto y 29 de septiembre

Era Bòrdeta, 20 de agosto y 29 de septiembre

 

 

VALLÈS OCCIDENTAL

 

Badia del Vallès, 14 de abril y 31 de octubre

Barberà del Vallès, 25 de abril y 4 de julio

Castellar del Vallès, 8 de febrero y 12 de septiembre

Castellbisbal, 22 de enero y 20 de agosto

Cerdanyola del Vallès, 2 de mayo y 11 de noviembre

Gallifa, 16 de septiembre y 31 de octubre

Matadepera, 22 de enero y 29 de agosto

Montcada i Reixac, 12 de febrero y 26 de septiembre

Palau-solità i Plegamans, 12 de febrero y 29 de agosto

Polinyà, 20 de enero y 11 de julio

Rellinars, 24 de marzo y 1 de agosto

Ripollet, 12 de febrero y 29 de agosto

Rubí, 24 de marzo y 29 de junio

Sabadell, 9 de mayo y 5 de septiembre

Sant Cugat del Vallès, 3 de marzo y 29 de junio

Valldoreix, 3 de marzo y 16 de septiembre

Sant Llorenç Savall, 9 de mayo y 26 de agosto

Sant Quirze del Vallès, 9 de mayo y 5 de septiembre

Santa Perpètua de Mogoda, 7 de marzo y 5 de septiembre

Sentmenat, 5 de septiembre y 11 de noviembre

Terrassa, 24 de marzo y 4 de julio

Ullastrell, 24 de marzo y 16 de agosto

Vacarisses, 24 de marzo y 26 de mayo

Viladecavalls, 11 de julio y 11 de noviembre

 

 

VALLÈS ORIENTAL

 

Aiguafreda, 25 de julio y 7 de diciembre

Ametlla del Vallès, L’, 8 de febrero y 25 de agosto

Bigues i Riells

Bigues, 20 de enero y 29 de junio

Riells del Fai, 22 de enero y 8 de agosto

Caldes de Montbui, 2 de mayo y 10 de octubre

Campins, 9 de mayo y 26 de agosto

Canovelles, 6 de mayo y 25 de julio

Cànoves i Samalús

Cànoves, 20 de enero y 3 de junio

Samalús, 26 de agosto y 25 de octubre

Cardedeu, 12 de agosto y 31 de octubre

Castellcir, 16 de agosto y 30 de noviembre

Castellterçol, 21 de enero y 9 de febrero

Figaró-Montmany, 4 de abril y 1 de septiembre

Fogars de Montclús, 6 de mayo y 12 de agosto

Franqueses del Vallès, Les

Bellavista, 6 de mayo y 1 de julio

Corró d’Amunt, 6 de mayo y 6 de agosto

Corró d’Avall, 6 de mayo y 16 de septiembre

Llerona, 6 de mayo y 8 de septiembre

Marata, 6 de mayo y 30 de julio

Garriga, La, 18 de abril y 3 de agosto

Granera, 18 de enero y 11 de noviembre

Granollers, 6 de mayo y 26 de agosto

Gualba, 22 de enero y 16 de agosto

Llagosta, La, 21 de marzo y 12 de septiembre

Lliçà d’Amunt, 7 de enero y 9 de septiembre

Lliçà de Vall, 25 de abril y 4 de julio

Llinars del Vallès, 8 de septiembre y 9 de septiembre

Martorelles, 9 de septiembre y 31 de octubre

Mollet del Vallès, 22 de enero y 22 de agosto

Montmeló, 12 de febrero y 1 de julio

Montornès del Vallès, 19 de septiembre y 29 de noviembre

Montseny, 25 de enero y 29 de agosto

Parets del Vallès, 25 de enero y 25 de julio

Roca del Vallès, La, 12 de septiembre y 28 de noviembre

Santa Agnès de Malanyanes, 22 de enero y 24 de agosto

Torreta, La, 2 de mayo y 18 de julio

Sant Antoni de Vilamajor, 25 de abril y 19 de agosto

Sant Celoni, 5 de septiembre y 14 de noviembre

Batllòria, La, 29 de agosto y 16 de diciembre

Sant Esteve de Palautordera, 8 de agosto y 31 de octubre

Sant Feliu de Codines, 15 de septiembre y 16 de septiembre

Sant Fost de Campsentelles, 25 de julio y 28 de septiembre

Sant Pere de Vilamajor, 25 de abril y 29 de junio

Sant Quirze Safaja, 16 de junio y 31 de octubre

Santa Eulàlia de Ronçana, 29 de julio y 9 de diciembre

Santa Maria de Martorelles, 8 de julio y 8 de septiembre

Santa Maria de Palautordera, 25 de enero y 10 de octubre

Tagamanent, 31 de octubre y 7 de diciembre

Vallgorguina, 24 de septiembre y 30 de noviembre

Vallromanes, 22 de enero y 29 de septiembre

Vilalba Sasserra, 22 de enero y 12 de agosto

Vilanova del Vallès, 19 de agosto y 22 de agosto

 

Barcelona, 24 de noviembre de 2015

 

Felip Puig i Godes

Consejero de Empresa y Empleo

 

 

NUEVO CÓMPUTO DE PLAZOS A PARTIR DEL 02/10/2016

A partir del 2-10-2016 el cómputo de los plazos se ajustará a nuevas reglas, destacándose, como principal novedad, la introducción del cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando de este modo el cómputo de plazos en el ámbito judicial y el administrativo.

 L 35/2015 art.30 y disp.final.7ª, BOE 2-10-15

La regulación del cómputo de plazos se ajustará, a partir del 2-10-2016, a las reglas siguientes:
1. Señalamiento por horas: cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles y son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a 24 horas, en cuyo caso se expresarán en días.
2. Señalamiento por días: cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos, en caso de señalarse por días naturales (especificándose que esto ocurrirá cuando así lo declare una ley o el Derecho de la Unión Europea), se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
3. Señalamiento por meses o años: éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
4. Circunstancias especiales:
– cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente;
– cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.
La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.

NOTA

La actual regulación del cómputo de plazos recogida en laLRJPAC art.48, quedará derogada a partir del 2-10-2016 (L 35/2015 disp.derog.única.2.a), siendo sustituida por la referenciada L 35/2015.
FUENTE: Alerta Actum Social

MERECEN LA PENA A NIVEL FISCAL LO VEHICULOS EFICIENTES

NUEVO ARTÍCULO 48 BIS REGLAMENTO IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

«Artículo 48 bis. Reducción de la valoración de los rendimientos del trabajo en especie derivados de la cesión de uso de vehículos automóviles eficientes energéticamente.

La valoración de los rendimientos del trabajo en especie correspondientes a la cesión de uso de vehículos automóviles resultante de lo dispuesto en el segundo párrafo de la letra b) del número 1.º del artículo 43 de la Ley del Impuesto, o en la letra f) del número 1.º del citado artículo, se reducirá en un 15 por ciento, cuando se trate de vehículos que cumpliendo los límites de emisiones Euro 6 previstos en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos, sus emisiones oficiales de CO2 no sean superiores a 120 g/km y el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuera nuevo, antes de impuestos, no sea superior a 25.000 euros.

Dicha reducción será del 20 por ciento cuando, adicionalmente, se trate de vehículos híbridos o propulsados por motores de combustión interna que puedan utilizar combustibles fósiles alternativos (autogás –GLP– y Gas Natural) siempre que, en este caso, el valor de mercado a que se refiere el párrafo anterior no sea superior a 35.000 euros.

La reducción será del 30 por ciento cuando se trate de cualquiera de las siguientes categorías de vehículos:

1.º Vehículo eléctrico de batería (BEV).

2.º Vehículos eléctrico de autonomía extendida (E-REV).

3.º Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 15 kilómetros siempre que, en este caso, el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuera nuevo, antes de impuestos, no sea superior a 40.000 euros.».

TRIBUTACIÓN IRPF DE LAS INDEMNIZACIONES

Resumimos la tributación en el IRPF de las indemnizaciones por despido dados los sucesivos cambios que en su regulación se han producido:

Despidos producidos antes del 31 de julio de 2014

Las indemnizaciones por despido sólo tributan en el IRPF si superan el máximo que marca la Ley: 45 días por año trabajado antes de la reforma laboral que entró en vigor el 12 de febrero de 2012 y 33 días a partir de esta fecha.

También están exentas de tributar las indemnizaciones de despidos colectivos y de ERES recibidas después del 12 de febrero de 2012 aunque los ERES se aprobaran antes de esta fecha.

A partir del 1 de agosto de 2014

Si la indemnización corresponde a un despido producido el 1 de agosto o posteriormente, todas las indemnizaciones por despido tributan como rentas del trabajo a partir de 180.000 euros y sólo por la parte que exceda este límite.

No se tributará cuando los despidos deriven de un expediente de regulación de empleo aprobado o por un despido colectivo comunicado antes del 1 de agosto de 2014.

Reducción del 30 por 100

Si la indemnización supera la cantidad de 180.000 euros, también se tendrá derecho a la reducción de un 30% si se decide cobrarla de manera fraccionada en varios años, independientemente de que las cantidades las pague la misma empresa, totalmente o sólo una parte, y de que el FOGASA se haga cargo de otra parte.

Despido declarado improcedente en sentencia

La reforma laboral también estableció una excepción de tributación en el IRPF cuando el despido sea declarado improcedente en sentencia o en acto de conciliación, y no cuando sea de mutuo acuerdo, incluyendo su reconocimiento en la misma carta de despido, excepto si el despido hubiera sido anterior al 8 de julio de 2012. En estos casos suele pedirse acto de conciliación o realizarse la firma de la indemnización ante un tribunal de arbitraje, una precaución que no es necesaria para los despidos objetivos o colectivos.